Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Košťálov

Vyhledávání

Košťálov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Jenčice
Mapové listy: 0243, 02431
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Elevace asi 1.5 km SSZ. od Třebenic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrcholová partie kóty 481 Košťálov.
ID : 138

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Košťálov (kóta 484), se zříceninou stejnojmenného hradu na svém vrcholu, dominuje okraji Českého středohoří na Třebenicku. Z geologického hlediska se jedná o přívodní dráhu vyplněnou intruzívní bazaltickou brekcií a pozdější kompaktní bazaltickou horninou, která je zachycena v subvulkanické úrovni. Brekcie obsahuje, kromě vlastní destruované původně čedičové hmoty, též xenolity křídových a krystalinických hornin. Význam některých xenolitů spočívá v záznamu dosti specifického procesu. Byly zde poprvé u nás popsány jevy fénitizace - alkalické metasomatózy (přechod přeměny horniny v tuhém stavu způsobený chemickým přínosem, kdy zanikají některé původní minerály a vytvářejí se nové). Takové fenomény zaznamenávají pochody probíhající hluboko v zemské kůře a na základě jejich poznání a interpretace lze geologický vývoj posuzovat z hlediska stavby hlubších partií kůry.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie
Jevy: intruze, selektivní eroze, skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tefrit, brekcie
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 187     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Komplexně zpracováno, z geologických fenoménů lze sledovat lávové proudy, přívodní dráhu. Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 9. 1. 1960, č. předpisu: 43.371/59; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Macák, F. et al. (1966): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-D-b Třebenice. - Archiv ÚÚG, Praha. Kopecký, L. - Dobeš, M. - Fiala, J. - Štovíčková, N. (1970): Fenites of the Bohemian Massif and the relations between fenitization, alkaline volcanism and deep fault tectonics. - Sbor. geol. věd., Geol., 16, 51-112. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 138 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/138.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007
Pohled na polyfázovou přívodní dráhu třetihorního vulkanizmu - Košťálov od jihovýchod, Vladislav Rapprich, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]