Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meziboří

Vyhledávání

Meziboří

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Meziboří u Litvínova
Mapové listy: 0231, 02314
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 400 m jjz. od kóty 558 m v j. okolí obce Meziboří, na levém břehu Divokého potoka, při v. straně silnice z Litvínova do Meziboří
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný stěnový lom
Technický objekt: lom
ID : 1378

Geologie

Geologická charakteristika: Výskyty terciérních alkalických vulkanitů v Krušných horách, kontakt s krušnohorským krystalinikem Op. stěnový lom u Meziboří Geol. charakteristika podle: Mlčoch B. a kol., 1990, str.66. Lom byl založen v drobném, pouze několik desítek metrů velkém tělese sodalitického fonolitu . Zelenavě šedý fonolit je sloupcovitě až deskovitě odlučný. Sloupy mají průměr 40 - 80 cm a jsou orientovány pod úhlem 45° k SSZ. V horní j. části lomu je obnažený kontakt s okolním hydrotermálně alterovaným krystalinikem. Tyto fonolity jsou řazeny do miocén - oligocenní neovulkanické fáze.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), proterozoikum
Témata: geologie, stratigrafie, petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sodalitický fonolit a jeho kontakt s krušnohorským krystalinikem
Střety zájmů: skládky odpadků, zástavba
Popis střetů zájmů: Lůmek se nacházi u silnice na okraji v blízkosti zástavby
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mlčoch B., 1990: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 list 02314 Litvínov.- Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 14.10.02
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1378 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1378.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]