Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Fláje

Vyhledávání

Lom Fláje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Fláje
Mapové listy: 0231, 02312
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 700 m zzjz od kóty 84O m Puklá skála, při s. straně silnice Fláje - Č.Jiřetín, asi lO-l2 km s. od Litvínova
Charakteristika objektu: opuštěný velkolom stěnový
Technický objekt: lom
ID : 1371

Geologie

Geologická charakteristika: Sasko-durynská oblast, krušnohorský pluton, flájský masiv Lom Fláje Geologická charakteristika podle: Jiránek J. a kol., 1989, str.38-39: Velký stěnový lom v středně zrnitém biotitickém (tzv. flájském) granitu byl otevřen pro účely stavby flájské přehradní hráze. Technologicky kámen I. jakostní třídy byl používán jako soklový, odpad jako štěrkový kámen. Lom má dvě etáže. Těžba byla zastavena v r. 1962. Flájský granit je makroskopicky středně zrnitý, světle růžový, neporfyrický. Patří do starší fáze krušnohorských granitoidů (tzv. horské žuly). Obsahuje K-živec, nepatrně převládající na plagioklasy (An 35-15),křemen a biotit, akcesorický muskovit, apatit, -irkon a hematit. Struktura je hypidiomorfně zrnitá, textura všesměrná. Intenzita rozpukání je proměnlivá, místy se vyskytují silně podrcené partie. Maxima puklin se koncentrují ve směrech 90-95°/20°,155°/5° a 335°/5°; méně výrazná maxima jsou 40°/10° a 220°/5°. Chemická analysa je uvedena v textové tabulce Vysvětlivek.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: ložisková geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Flájský granit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Jiránek J. a kol., 1989: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l:25000 list O2312,02134 Český Jiřetín.- Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 09.10.02

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1371 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1371.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]