Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Most - Hněvín

Vyhledávání

Most - Hněvín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Most
Mapové listy: 0233, 02332
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: ssv. úbočí kopce Hněvín s kótou 408 m mezi Mostem a Starým Mostem
Charakteristika objektu: skalní výchoz
ID : 1369

Geologie

Geologická charakteristika: Terciér, podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny Výchoz ortoruly a fonolitu na s. úbočí Hněvína v délce 350 m a šířce do 100 m. Geolog. charakteristika podle: M. Malkovský a kol., 1988, str. 58: V tomto výchozu se nachází středněn zrnitá biotit - muskovitická ortorula. Vyznačuje se výraznou břidličnatostí, zdůrazněnou mázdrovitě segregovanými lupínky slíd na foliačních plochách. V ní se vyskytují ortoruly aplitického vzhledu, v žilných tvarech o mocnosti zpravidla do půl metru, které v odkryvu netvoří více než jedno procento plochy. Na ortorule a fonolitu je zachován zbytek konglomerátu, který představuje lakustrinně litorální facii baze pánevní výplně.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Podloží mostecké pánve.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Malkovský M. a kol., 1988: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l:25000 list 02332 Most. - Ústřední ústav geologický Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 08.10.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1369 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1369.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]