Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hradiště u Černovic

Vyhledávání

Hradiště u Černovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Černovice u Chomutova
Mapové listy: 0233, 02333
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: 2 km ssv. od mostu silnice přes potok Hutná v Málkově, 4 km z. od Chomutova, kóta 594 m n. m. Hradiště, 1,5 km sz. od Černovic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní stěna, skalní defilé v třetihorních slepencích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1367

Geologie

Geologická charakteristika: Na horninách krušnohorského krystalinika (pararuly, ortoruly až migmatity), které tvoří podloží podkrušnohorské pánve, se zachoval erozní zbytek třetihorních pánevních sedimentů v podobě křemenců spodního miocénu. Křemence vznikly prokřemeněním písčitých okrajových sedimentů bazálních poloh nadložního souvrství severočeské pánve. Dnes tvoří mírně ukloněnou desku o mocnosti cca 10 m. Jsou významné poměrně hojným výskytem třetihorních rostlinných zbytků, především šišek borovice a listů různých dřevin. Křemence jsou odděleny od pánve linií tzv. krušnohorského zlomu, podél kterého došlo v pozdějším geologickém vývoji k výzdvihu Krušných hor. Na okrajích křemencové desky vznikly mrazové sruby. Dnešní strmé stěny na jižním obvodu jsou však zbytkem lomových stěn, pod nimiž se nahromadily mohutné balvanité sutě. Plochá vrcholová deska dává hradišti vzhled svědecké hory ve tvaru rozlehlé kupy (in Mackovčin 1999). Křemence obsahují floru a faunu a patří souvrství nadložních jílů a písků (Mlčoch 1994).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, paleontologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - flora, zkameněliny - fauna, mrazový srub, selektivní eroze, skalní defilé, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická, zvětrávání mrazové
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1004     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem ochrany na lokalitě jsou třetihorní slepence s hojnými otisky rostlinných zbytků. Lokalita, která byla odkryta těžbou (stavební kámen – dlažba, mlýnské kameny, obrubníky...) je významná i z hlediska vývoje Krušných hor a Podkrušnohorské pánve.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Destruktivní činnost sběratelů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kopecký A., l989: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l:25 000 list 02333 Chomutov.- Ústřední ústav geologický Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha, Malkovský M. et al., 1985: Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí.- Academia Praha.;Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str. 88, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.11.04, Gürtlerová Pavla 15.05.06, Gürtlerová Pavla 15.10.09, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1367 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1367.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]