Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Střezovská rokle

Vyhledávání

Střezovská rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Březno u Chomutova
Mapové listy: 0233, 02333
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: l km sev. od mostu přes potok Hutná v obci Střezov. východně od Března
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Erozní rýhy, asi 1,5 km dlouhá rokle.
ID : 1363

Geologie

Geologická charakteristika: Střezovská rokle je vytvořena erozní činností povrchové vody v měkkých miocéních sedimentech severočeské hnědouhelné pánve. Na strmých svazích rokle se nacházejí pozoruhodné geomorfologické tvary mezo i mikroforem. Lokalita vznikla v třetihorních sedimentárních a vulkanosedimentárních horninách střezovského souvrství (spodnopánevního vulkanického komplexu) hnědouhelné pánve (stáří ologocén ž miocén) v těsné blízkozti střezovského zlomu. Rokli tvoří především měkké sedimenty( písky, jíly, uhelné sedimenty, zvětralé tufy), které jsou místy překryty pevnou tenkou vrstvičkou železitého pískovce (ortstein). Rokle s četnými bočnimi údolíčky a erozními rýhami je místy hluboká až 20 m. Rozbředlý jíl, který stéká po svislých stěnách vytváří zajímavé povlaky, závěsy nebo jílovité splazy. dno rokle pokrývají písčitojílovité náplavy. Je to jediná chráněná oblast na území mapy 1:25 000 list 02333.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: erozní rýha, skalní strž (rokle), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: jíl, písek, tuf
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 420     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Relief a mikrorelief, vzniklý činností povrchových vod. Důležitý přirozený útulek pro živočichy a rostliny v jinak ploché krajině, zemědělsky využívané a v posledních letech značně zdevastované důlní činností.
Střety zájmů: těžba povrchová, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lokalita je poškozována nepovoleným ukládáním odpadů a místy i nelegální těžbou písků.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi stavu lokality. 15.10.2009;

Literatura

Kopecký A. (1989): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 list 02333 Chomutov.- Ústřední ústav geologický Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.; Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.101, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tyráček Jaroslav, 25.09.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.11.04, Gürtlerová Pavla 15.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1363 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1363.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]