Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lovoš

Vyhledávání

Lovoš

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Oparno, Lhotka nad Labem
Mapové listy: 0243, 02431
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Elevace asi 2 km ZJZ. od Malých Žeronosek a cca 3 km SZ. od Lovosic.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Širší území vrcholové partie kóty 570 Lovoš.
ID : 136

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Lovoš představuje selektivní erozí vypreparovanou přívodní dráhu bazaltového vulkánu (vlastní vulkán již podlehl erozi). Již z morfologie vyplývá, že na stavbě se podílí více jednotek. Vedle vlastní bazaltové přívodní dráhy je tu ještě hřbet táhnoucí se SV. směrem (malý Lovoš, Kybička, 471 m n. m.), který je budován subvulkanickým tělesem sodalitického trachytu. Obě tělesa intrudují patrně do prachovců bělohorského souvrství. Svahy kopce jsou pokryty hlinitokamenitými kvartérními sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, botanika
Jevy: intruze, selektivní eroze, suť
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 226     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavním důvodem ochrany je botanické hledisko, lokalita je však zpracována komplexně jako biotop. Vyhlášení ZCHÚ: MŠO, 16. 11. 1948, č. předpisu: 216.714/48; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988). Krajinářsky významný prvek.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shrbený et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-A-c Litoměřice. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 18.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 136 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/136.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2009
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]