Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Osypané břehy

Vyhledávání

Osypané břehy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Strážnice na Moravě
Mapové listy: 3422, 34224
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: ca 3 km sz. od Strážnice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Tři meandry řeky Moravy a jejich bezprostřední okolí.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1359

Geologie

Geologická charakteristika: Na styku meandrujícího toku s uloženinami navátých písků vznikla v nárazovém břehu písečná stěna převyšující lokálně o více než než 10 m údolní nivu. Významné jsou rovněž rozsáhlé odkryvy v říčním korytě umožňující výzkum říčních sedimentů a vátých písků. V pozdním glaciálu byly z miocenních mořských sedimentů a čtvrtohorních teras řeky Moravy vyváty jejich jemnější části a vznikla rozsáhlá oblast vátých písků na ploše cca 95 ha. Tyto písky jsou kyselé, obsahují velký podíl křemene. Směrem do podloží přecházejí do lakustrinních až fluviolakustrinních písků.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: sedimentologie, kvartérní geologie, geomorfologie
Jevy: říční terasa, meandry
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , eolická (činnost větru), akvatická (činnost vody)
Hornina: písek
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2067     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní krajinný fenomén přirozeně meandrujícího toku řeky Moravy na kontaktu široké údolní nivy a navátých písků s bohatým ekosystémem lužního lesa. Umožňuje sledování dynamiky vývoje přirozeného říčního koryta Moravy a s ním souvisejících sedimentačních procesů.
Střety zájmů: těžba povrchová, rekreace
Popis střetů zájmů: Možné ovlivnění lokality těžbou písku v okrajových částech DB Vracov, přiléhajících k řece Moravě. Ohrožení spojené se zamýšlenou výstavbou plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény na lokalitě.16.4.2012;

Literatura

Kohoutová, I.(2000): Ochrana geologických lokalit na okrese Hodonín. AOPK ČR. Brno; Havlíček P. a kol 2012: Geologická a hydrogeologická exkurze na střední a jižní Moravu.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Novák Zdeněk, 30.07.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1359 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1359.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nárazový břeh řeky Moravy prořezávající až cca 10 m mocnou stěnou navátých písků., Pavla Gürtlerová, 2012
Nárazový břeh řeky Moravy prořezávající až cca 10 m mocnou stěnou navátých písků, která je ukončena ostře přechodem na níže uloženou říční terasu Moravy., Pavla Gürtlerová, 2012
Nárazový břeh řeky Moravy prořezávající až cca 10 m mocnou stěnou navátých písků. , Pavla Gürtlerová, 2012
Nárazový břeh řeky Moravy prořezávající až cca 10 m mocnou stěnou navátých písků., Pavla Gürtlerová, 2012
Nárazový břeh řeky Moravy prořezávající až cca 10 m mocnou stěnou navátých písků, která je ukončena ostře přechodem na níže uloženou říční terasu Moravy., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]