Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bohouňovice - Hranice

Vyhledávání

Bohouňovice - Hranice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Bohouňovice
Mapové listy: 1332, 13322
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Zbytky prací v cípu pole 300m zsz. od statku (tvrze) Hranice.
Charakteristika objektu: Výchoz granátických serpentinitů a jejich křídového nadloží s pozůstatky historické podpovrchové těžby granátů pro šperkařské účely
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1355

Geologie

Geologická charakteristika: V cípu louky a pole vycházejí na povrch serpentinizované granátické peridotity, viditelné v cestě, dřívě těžené rekultivovaným lomkem. V horní části jižního boku údolí nasedají na serpentinit křídové sedimenty. V cestě a na poli byly v 90. letech 20. století odhaleny kutací práce na granáty, pronikající svrchu křídovými sedimenty do podloží až na fosilně zvětralý povrch serpentinitového tělesa. Granáty byly rýžovány z rozpadavé alterované horniny v blízkém rybníčku, v současnosti využívaném místními rybáři jako chovný rybník. Lokalita byla známá i jako zdroj hvězdnatých křemenů zelené bravy, vznikajících v důsledku silicifikace leptochloritového obalu ultrabazik.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky, petrologie, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečná památka na způsob těžby pyropové šperkové suroviny na Kolínsku. Kutací práce na granáty, zbytky serpentinitů.
Střety zájmů: zemědělství, lesnictví
Popis střetů zájmů: Lokality byla rekultivována a v místě bývalého lomku byly vysazeny nové lesní porosty. Probíhá zasucení i posledních zbytků jam a likvidace ústí štolek na bázi křídy z bezpečnostnmích důvodů.

Literatura

Běhal V., Pauliš P. (2001) Paris, P. (1972): Horniny a granáty kutnohorského krystalinika. -Dipl. práce PřFUK, MS Geofond Praha. Doubek, Z. (1996): Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene hvězdovce od Bohouňovic u Červených Peček. - Minerál 1996/6, str. 388-390, nakl. M.Bohatý, Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, Zelenka Přemysl, 24.07.04
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 25.01.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1355 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1355.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Snímek ústí mělké štoly, ražené podél rozhraní serpentinitového rezidua a báze křídových vápenců za účelem těžby drahokamových pyropů, Veronika Štědrá, 2002
Pohled na povrchové práce v nadloží serpentinitového tělesa, kde se v alterovaném plášti ultrabazika vyskytují bradavčité radiálně paprsčité konkrece průsvitného zelenošedého křemene (lokalita známá též jako Dobešovice), Veronika Štědrá, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]