Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kaňon potoka Kolné

Vyhledávání

Kaňon potoka Kolné

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Stvolínky
Mapové listy: 0242, 02421
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Úzký kaňon potoka Kolné v pískovci, asi 1,5 km s. od obce Stvolínky, 7 km jz. od České Lípy
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Kaňonovité údolí (hluboké až 20 m) je vyhloubeno v křídových, převážně střednozrnných kvádrových křemenných pískovcích, které náleží k teplickému souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1352

Geologie

Geologická charakteristika: Významný geomorfologický útvar na rozhraní dvou křídových souvrství- slínovců březenského souvrství a křemenných (kvádrových) pískovců teplického souvrství. Potok Kolné se zde náhle zařezává do terénu a vytváří v pískovcích hluboké úzké údolí, přecházející do sevřené soutěsky s kolmými stěnami. Zde potok padá v několika kaskádách. V severní mělčí a širší části soutěsky jsou ve skalních stěnách vytesány umělé podzemní prostory.Kaňonovité údolí v křídových, převážně střednozrnných kvádrových křemenných pískovcích náleží k teplickému souvrství. Zdejší pískovce představují lokální anomálii ve litofaciálním vývoji teplického souvrství. V pískovcích se často vyskytuje šikmé zvrstvení. Podle směru zapadání šikmých lamin docházelo k transportu písku převážně k JJZ. Některé šikmo zvrstvené polohy jsou až několik metrů mocné. Úklon šikmých vrstviček a lamin v těchto polohách bývá někdy zaměňován za úklon tektonický. V úzkém uzávěru kaňonovitého údolí zúženém až na 2m je vodopád (Cajz, 1996). Nad vodopádem jsou menší skalní stupně tvořící kaskády.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: kaňon, vodopád, soutěska, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1356     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Česká Lípa, 15. 11. 1991, vyhláška; výměra 5,42 ha.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 40, ČGÚ, Praha. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 09.07.02
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1352 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1352.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]