Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenná hůra

Vyhledávání

Kamenná hůra

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Malý Šachov, Merboltice, Valkeřice.
Mapové listy: 0242, 02421
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 3 km z. od Horní Police, 11,5 km jv. od Děčína, kóta 519 m n. m. - Kamenec.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Masiv vrchu Kamenec s rozsáhlými suťovými poli olivinických čedičů
ID : 1351

Geologie

Geologická charakteristika: Masiv vrchu Kamanec je tvořen povrchovými sopečnými produkty uloženými na křídových pískovcích. Lávy olivinických čedičů byly destruovány převážně mrazovým zvětráváním a vznikla tak rozsáhlá suťová pole. V blokových sutích jsou vyvinuty ventaroly a ledové jámy a rostou zde suťové lesy - hlavně duby s příměsí lísky a akátu. Vyskytují se v nich horské druhy rostlin a živočichů (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, geologie, botanika, zoologie
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1655     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO České středohoří, 20. 8. 1993, vyhl. 5/93.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalita by asi měla být chráněna jako kombinace botanika+geologie 21.09.2009; Doporučena revize v terénu. 11.11.2009;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 40, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 09.07.02
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1351 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1351.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]