Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílé stráně

Vyhledávání

Bílé stráně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Pokratice
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 12 km jv. od Ústí nad Labem, 7,5 km v. od Libochovan, j. od obce Skalice.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Strmá opuková stráň.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1347

Geologie

Geologická charakteristika: Jméno lokality je odvozeno od zdaleka viditelné bělavé barvy vápenců křídového stáří, které jsou odkryty pod rostlinným pokryvem ve vyšší části strání. Vápence jsou prokřemenělé a tvoří pevné polohy v měkčích slínovcích. Obsahují hojné zbytky mlže rodu Inoceramus. Podle charakteristického zvuku při úderu kladivem a podle obsahu fosílií dostala hornina již dříve název zvonivé inoceramové opuky. Opuková stráň je významná výskytem ekologicky náročného společenstva (střevíčník pantoflíček, tořič hmyzonosný, vstavače). Na stráni jsou pozorovatelné projevy současné eroze (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, paleontologie, litologie, botanika, zoologie
Jevy: výchoz, litologické rozhraní, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2415     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášení ZCHÚ: MK, 30. 3. 1954, 19.161/54; dodat. registrace: MK ČSR, 29. 11. 1988, výn. č. 14.200/88-SÚOP.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Stav lokality nutno prověřit. 11.11.2008; Svahy bývalého lomu jsou sasuceny a postupně zarůstají trávou a nálety bříz. Odkryvy vápenců jsou pouze v severní části lomu v sutích. Název lokality již neodpovídá skutečnosti. 4.8.2009;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 35-36, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 04.07.02
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 11.11.08, Gürtlerová Pavla 04.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1347 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1347.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Strmá opuková stráň tvořená vápenci křídového stáří., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Strmá opuková stráň tvořená vápenci křídového stáří., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Strmá opuková stráň tvořená vápenci křídového stáří., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Pohled z vrcholu Hradiště (kóta 545m) k JV. na NPP - Bílé Stráně . Původně bílé opukové stráně jsou již zarostlé. Pouze v s. části částečně vystupují sutě., Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled z vrcholu Hradiště (kóta 545m) k JV. na NPP - Bílé Stráně (uprostřed obrázku). Původně bílé opukové stráně jsou již zarostlé. Pouze v s. části částečně vystupují sutě., Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled z vrcholu Hradiště (kóta 545m) k JV. na NPP - Bílé Stráně. Původně bílé opukové stráně jsou již zarostlé. Pouze v s. části částečně vystupují sutě., Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]