Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hradiště

Vyhledávání

Hradiště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Hlinná
Mapové listy: 0241, 02413
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Výrazná elevace 1 km j. od Lysé hory (lokalita Holý vrch id 1345), 2,5 km ssv. od Litoměřic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Relikt čedičového lávového proudu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1346

Geologie

Geologická charakteristika: Relikt čedičového lávového proudu. Geologická stavba je obdobná jako na lokalitě ´Holý vrch´(ID 1345). Jsou zde však ve větší míře vyvinuty tvary mrazového zvětrávání sloupcově odlučného výlevu. Na strmých svazích roste teplomilná květena. Dříve poměrně hojný koniklec v poslední době ustoupil (Cajz, 1996). Na jižních svazích vrcholových partií Hradiště jsou patrné dva lávové proudy, které se překrývají. Liší se různým systém sloupcovité odlučnosti a vzájemnou diskordancí ploch jednotlivých těles, které na sebe nasedají. (2009)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, botanika
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 121     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 21. 6. 1949, č. 76.903/49-IV/1; MK ČSR, 29. 11. 1988, výn. č. 14.200/88-SÚOP.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 21.9.2009;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 35, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 03.07.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 04.08.09, Kukal Zdeněk 10.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1346 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1346.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytky lomové stěny na jižním svahu Holého vrchu pohled z Hradiště. , Vladislav Rapprich, 2009
Sloupcovitá odlučnost bazaltu na výchozech na Hradišti, Vladislav Rapprich, 2009
Lávové proudy na výchozech na Hradišti, Vladislav Rapprich, 2009
Lávové proudy na výchozech na Hradišti. , Vladislav Rapprich, 2009
Lávové proudy na výchozech na jižních svazích Hradiště. Dobře patrná hranice nasedání jednotlivých lávových proudů., Pavla Gürtlerová, 2009
Jižní svahy elevace Hradiště, Vladislav Rapprich, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]