Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holý vrch

Vyhledávání

Holý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Hlinná
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Lysá hora s. od Hlinné, 4 km s. od Litoměřic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Relikt čedičového lávového proudu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1345

Geologie

Geologická charakteristika: Lysá hora je reliktem čedičového lávového proudu, který vytékal do vodního prostředí. V jeho podloží jsou známy třetihorní uhelné a diatomové sedimenty. Uhlí bylo v obci Hlinná dříve drobně těženo. V zatáčce silnice Hlinná - Kunratice je odkryta intenzivně přeměněnná čedičová láva. Je to spodní část jednoho z proudů, která byla při výlevu v přímém kontaktu s vodou. Obdobně byl přeměněn i celý povrch lávy. Takto vzniklá hornina tepelně odstínila jádro proudu, proto bývají uvnitř lávových proudů partie zcela čerstvého čediče. Přeměnou minimálně postižené jádro proudu tvoří vrcholovou část Lysé hory. Zde a na křovinatých a travnatých stráních je rezervací Holý vrch chráněn výskyt koniklece otevřeného (Cajz, 1996). Zajímavé geologické výchozy bazaltů na lokalitě lze najít ve vrcholových partiích Holého vrchu (skalky až 5m vysoké). Tyto místa podléhají ochraně PR. Na jz. svazích Holého vrchu jsou čedičové horniny odkryty v bývalém lomu, nyní již silně zarostlém. Tento lom stejně jako výchozy hyaloklastické brekcie v sedle při silnici do Hlinné nejsou zahrnuty pod ochranu PR. (2009)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, botanika
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič), vulkanoklastika
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 113     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na křovinatých a travnatých stráních je rezervací Holý vrch chráněn výskyt koniklece otevřeného. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 8. 7. 1949, výn. 61.226/57; přehlášení: MK ČSR, výn. 14,200/88-SÚOP.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 21.9.2009;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 35, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 03.07.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 05.08.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1345 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1345.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy hyaloklastické brekcie na sedle při silnici Hlinná-Kundratice. , Vladislav Rapprich, 2009
Výchozy čedičového lávového proudu v opuštěném lomě na jz. svazích Holého vrchu. , Vladislav Rapprich, 2009
Pohled z Holého vrchu k jihu na Hradiště a Radobýl. Obec Hlinná. , Pavla Gürtlerová, 2009
Výchozy čedičového lávového proudu ve vrcholových partiích Holého vrchu. Obec Kundratice a nad ní kota 639m - Varhošť, Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled z Holého vrchu k jihu na Hradiště a Radobýl. Obec Hlinná. , Pavla Gürtlerová, 2009
Výchozy čedičového lávového proudu v opuštěném lomě na jz. svazích Holého vrchu. , Vladislav Rapprich, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]