Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Milešovka

Vyhledávání

Milešovka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Milešov u Lovosic
Mapové listy: 0234, 02342
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Kóta 837 m n. m., 11 km v. od Bíliny.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nejvyšší vrchol Českého středohoří.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1343

Geologie

Geologická charakteristika: Z geol. hlediska se jedná o trachytový lakolit, vypreparovaný z povrchových vulkanitů a se svým okolím tektonicky vyzdvižený. V nižších partiích jsou rozsáhlé suťové akumulace. Nad zámeckou zahradou na j. úpatí Milešovky (v okolí elevace kóty 486 m - Šibeník) je nejvýše situovaný výskyt krystalinika v Českém středohoří. Je to tektonicky vyzdvižená kra, tvořená dvojslídnými (muskovit-biotitickými) rulami, které odpovídají rulám vystupujícím v okolí Bíliny. Na svazích Milešovky se rozkládá 50 ha rozlehlá rezervace s bučinami, suťovými lesy s lípou, klenem, jeřábem a se zbytky přirozené smrčiny. Na vrcholu pracuje již od roku 1905 meteorologická stanice se stálou službou. Název ´Hromová hora´ pochází z německého ´Donnersberg´ (Cajz, 1996). Milešovka bývá nazývána královnou Českého středohoří, je jeho nejvyšší horou.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, geologie, botanika
Jevy: intruze, sesuv, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 242     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná krajinná dominanta s typickými společenstvy lesů, stepí a skal. Nejvyšší vrchol Českého středohoří. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 25. 9. 1951, č. předpisu: 102.391/51-IV/5; dodatečná registrace: MK ČSR, 29. 11. 1988, výn. č. 14.200/88-SÚOP. Krajinářsky významný prvek.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 32, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 18.06.02
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1343 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1343.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nejvyšší vrchol Českého středohoří - Milešovka (837 m) - je trachytový lakolit - magmatické těleso utuhlé pod povrchem. Na vrcholu je observatoř s rozhlednou a malou expozicí., Markéta Vajskebrová, 2018
Nejvyšší vrchol Českého středohoří - Milešovka (837 m) - je trachytový lakolit - magmatické těleso utuhlé pod povrchem. Na vrcholu je observatoř s rozhlednou a malou expozicí., Markéta Vajskebrová, 2018
Nejvyšší vrchol Českého středohoří - Milešovka (837 m) - je trachytový lakolit - magmatické těleso utuhlé pod povrchem. Na vrcholu je observatoř s rozhlednou a malou expozicí., Markéta Vajskebrová, 2018
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2003
Milešovka, 837 m n.m., Přemysl Zelenka, 2003
Milešovka (Hromová hora), 837 m n.m., Přemysl Zelenka, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]