Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lužické šípáky

Vyhledávání

Lužické šípáky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Lužice u Mostu
Mapové listy: 0234, 02341
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 5 km j. od Bíliny, 300 m v. od obce Lužice ,j. od lužického potoka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Příkrý svah, paleontologická lokalita.
ID : 1340

Geologie

Geologická charakteristika: Na příkrém svahu j. od Lužického potoka je chráněn porost dubu pýřitého (šípáku). Je to též důležitá paleontologická lokalita, známá již od poloviny minulého století z prací bílinského lékaře A. E. Reusse. Z křídových jílovců byly vyplaveny schránky několika desítek druhů foraminifer (drobných dírkovců), podle kterých jsou dodnes porovnávány křídové uloženiny po celém světě. Svahy jsou postiženy sesuvnými pohyby, protože vulkanické horniny, tvořící vrcholy okolních elevací, sjíždějí po křídovém podloží. Na s. svahu údolí potoka se vyskytují železivce - černohnědá, humusem a oxidy železa silně zpevněná část fosilního půdního horizontu (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén), svrchní křída
Témata: botanika, paleontologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1644     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná paleontologická lokalita, chráněný porost dubu pýřitého. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO České středohoří, 30. 6. 1993, vyhl. č. 7/93.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je částečně zasucena a zarostlá.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: lokalita zarostlá 21.09.2009;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 29, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 18.06.02
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1340 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1340.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]