Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dubí hora

Vyhledávání

Dubí hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Konojedy
Mapové listy: 0242, 02423
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Lom asi 2.5 km ZJZ. od Kravařů a 0.5 km JZ. od Konojed na úpatí elevace.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom s bochníkovitým rozpadem čediče.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 134

Geologie

Geologická charakteristika: Starý lom JV. od Konojed byl založen v lávovém proudu analcimického tefritu Dubí hory (kóta 463). Odkryvem zachycená partie je velmi blízká původnímu čelu proudu. Znamená to tedy relativně malý stupeň eroze ve srovnání s většinou ostatních středohorských neovulkanitů. V lomu lze pozorovat příčně rozpukané ohýbané sloupce, které se jakoby sestávají z mnoha na sebe postavených bochníků. Subhorizontální odlučnost v kombinaci se sloupci je pro celý tento výlev charakteristická, což dokládá vývoj v současně činném lomu Dubičná. Ohýbání sloupců na chráněné lokalitě je způsobeno morfologií terénu, na který se lávový proud vylil. Ony charakteristické bochníky jsou pouze výsledkem větráním zvýrazněné primární textury horniny. Celý výlev leží na sedimentech březenského souvrství, které v době efuze mohlo dosti pravděpodobně obsahovat jisté procento vlhkosti. Interakce s takovým podložím by mohla být dalším důvodem pro zvýraznění kombinace odlučnosti (vznik bochníků).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geologie, petrologie
Jevy: lávový proud, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tefrit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2487     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je geologický fenomén. Kombinace sloupcové a deskové odlučnosti vytváří nezvyklé tvary. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Litoměřice, 14. 10. 1966.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Klein, V. et al. (1966): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-B-a Úštěk. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 134 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/134.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008
Vladimír Cajz, 1990


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]