Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chloumek

Vyhledávání

Chloumek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Bečov u Mostu
Mapové listy: 0234, 02343
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 1 km sz. od Bečova, 200 m z. od vrcholu kóty Chlum - 259 m. n. m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Protáhlé návrší, relikt nefelinitového výlevu.
ID : 1338

Geologie

Geologická charakteristika: Nízký hřbet je tvořen reliktem nefelinitového výlevu, který leží na slínovcovém křídovém podloží. V opuštěném lůmku na z. úbočí svahu lze pozorovat jevy kulovitého rozpadu nefelinitu. Výskyt travnatých stepních společenstev (kavyly, divizna, len, aj.) na strmých svazích tohoto protáhlého návrší, (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: botanika, vulkanologie
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 128     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou pro výskyt flóry - např. divizny brunátné. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 20. 1. 1969, č. j. 13.427/68.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 28, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 13.06.02
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1338 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1338.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]