Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký vrch

Vyhledávání

Velký vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Vršovice u Loun
Mapové listy: 1212, 12122
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 800 m sv. od města Louny.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Elevace vypálených jílovců na křídových slínovcích.
ID : 1337

Geologie

Geologická charakteristika: Vznik elevace je podmíněn drobným výskytem tvrdých porcelanitů na křídových slínovcích. Dříve známá, nyní poněkud zašlá paleontologická lokalita v j. úbočí svahu. V takzvané Sochorově rokli vystupují měkké jílovce s četnými křídovými mořskými mlži a plži. Některé z fosílií jsou zachovány jako pyritová jádra a mají zlatavý lesk. Na j. a jv. svazích vrchu rostou teplomilná travnatá společenstva a teplomilné houby mediteránního typu, (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: botanika, geologie, geomorfologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, porcelanity
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kaustická metamorfóza)
Hornina: porcelanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 1183     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je vyhlášena jako přírodní památka z důvodu ochrany flóry, na lokalitě je zajímavá zejména mykoflóra. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Louny, 14. 9. 1989, plenární zasedání.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 28, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 13.06.02
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 19.11.08, Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1337 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1337.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]