Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mariánská hora

Vyhledávání

Mariánská hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Ústí nad Labem
Mapové listy: 0241, 02411
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Kóta 265 m n. m., v. část Ústí nad Labem, na levém břehu řeky Labe.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lakolitická intruze sodaliticko-natrolitikcého trachytu. Činný lom.
Technický objekt: lom
ID : 1333

Geologie

Geologická charakteristika: Intruze se vtlačila do křídových slínovců poblíž stratigrafické hranice březenské/merboltické pískovce. Celý lakolit je tvořen Mariánskou horou a tělesem Kamenného vrchu, které je odkryto na druhém břehu řeky. Labe si prořízlo cestu napříč lakolitem - tento jev se vysvětluje původně nesymetrickým tvarem tělesa, který je doložen průběhem deskovité odlučnosti. Petrograficky je hornina zajímavá výskytem primárního natrolitu v základní hmotě, proto pro ni byl používán lokální název marienbergit. V dutinách jsou četné hydrotermální minerály. Miner.: natrolit, apofylit, kalcit, wad, analcim, thomsonit, hyalit. Kontaktně metamor. miner. slínovcového pláště: wollastonit, Ti-granát, hydrogrosulár zvaný hibschit. Na vrcholu Mariánské hory je zachován relikt říční terasy ve výšce 120 m nad hladinou Labe. Mocnost říčních sedimentů dosahuje 3m, stáří: přelom terc./kvartér - paleontol. nález zubu chobotnatce: Archidiscodon meridionalis (pliocén), (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, mineralogie, paleontologie, petrologie
Jevy: říční terasa, intruze, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o klasickou lokalitu zajímavou z geomorf. a mineralogického glediska.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Činný lom je situován v městském centru.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 57, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 28.05.02
Aktualizoval(a): Radoň Miroslav 07.10.09, Rapprich Vladislav 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1333 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1333.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2006
Miroslav Radoň, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]