Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dobkovičky

Vyhledávání

Dobkovičky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Dobkovičky
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 500 m j. od kóty Kubačka - 542 m n. m., 1,5 km z. od obce Prackovice nad Labem, 10 km jjz. od Ústí nad Labem.
Charakteristika objektu: Čedičový kamenolom
Technický objekt: lom
ID : 1330

Geologie

Geologická charakteristika: Kamenolom Dobkovičky těží lávové proudy olivinických čedičů na drcené kamenivo. V severovýchodní části lomu je odkryto několik výlevů, které jsou pozoruhodné výskytem uzavřenin spinelových peridotitů (tzv. olivínické koule) o velikosti až 25 cm. Zcela převládajícím minerálem v nich je zelený zrnitý agregát olivínu, dále se v pořadí s klesající četností vyskytují hnědavá zrna kosočtverečného pyroxenu (bronzitu), modrozelený tence sloupcovitý jednoklonný pyroxen (chromdiopsid) a zrnitý hnědofialový chromspinel. Časté jsou zelenožluté produkty jílovité přeměny olivínu, (Cajz, 1996). V roce 2013 došlo na téměř dokončeném úseku dálnice k velkému závalu způsobeném sesuvem zeminy. Jednou ze zvažovaných příčin byla existence a aktivity tohoto lomu. V okolí je ale obecně nestabilní podloží. Odstraňování závalu trvalo 3 roky a pohyby na svahu jsou od té doby stále detailně sledovány.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: mineralogie
Jevy: vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé výskyty uzavřenin spinelových peridotitů (tzv. olivínické koule) o velikosti až 25 cm.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Kamenolom byl v podezření, že byl jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003.

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 51, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 28.05.02

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1330 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1330.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Čedičový kamenolom v Dobkovičkách mohl být jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003, který zničil již téměř hotovou dálnici a přiblížil se k obci Prackovice., Markéta Vajskebrová, 2018
Čedičový kamenolom v Dobkovičkách mohl být jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003, který zničil již téměř hotovou dálnici a přiblížil se k obci Prackovice., Markéta Vajskebrová, 2018
Čedičový kamenolom v Dobkovičkách mohl být jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003, který zničil již téměř hotovou dálnici a přiblížil se k obci Prackovice., Markéta Vajskebrová, 2018
Čedičový kamenolom v Dobkovičkách mohl být jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003, který zničil již téměř hotovou dálnici a přiblížil se k obci Prackovice., Markéta Vajskebrová, 2018
Čedičový kamenolom v Dobkovičkách mohl být jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003, který zničil již téměř hotovou dálnici a přiblížil se k obci Prackovice., Markéta Vajskebrová, 2018
Čedičový kamenolom v Dobkovičkách mohl být jednou z příčin velkého sesuvu zeminy v roce 2003, který zničil již téměř hotovou dálnici a přiblížil se k obci Prackovice., Markéta Vajskebrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]