Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Průčelská rokle

Vyhledávání

Průčelská rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Brná nad Labem
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 1 km v. od obce Brná nad Labem, 4,5 km jv. od Ústí nad Labem, potok Průčelka - pravý labský přítok.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Boční údolí Labe s příkrými svahy a vodopádem. Lávové výlevy ćedičových hornin.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1328

Geologie

Geologická charakteristika: Drobný pravý labský přítok - potok Průčelka - vytvořil boční údolí s příkrými svahy. Četné skalní výchozy a stěny odkrývají stavbu několika lávových výlevů. Značná část je pokryta sutěmi, na nichž rostou přirozené lesní porosty. Potok a jeho přítoky zde vytváří drobné vodopády a peřeje. Je to důsledek rychlého zahlubování labského toku, které nedokáží drobnější přítoky vyrovnávat, protože mají podstatně méně vody a tím i podstatně menší erozivní schopnost. Částí rokle prochází naučná stezka: Pod Vysokým Ostrým, (Cajz, 1996). Naučná stezka je dobrou přístupovou cestou k lokalitě. Stezka stoupá severním úbočím Průčelské rokle a po cca 500 m překračuje pravý přítok, ne kterém po 50 m je malý vodopád. V místě, kde stezka prudce uhýbá vlevo( cca 1km od Brné) a opouští směr potoka otvírá s nám pohled suťové pole pod stěnou tvořenou lávovými výlevy. Potok, který přechází přes skalní práh vytváří vodopád cca 5 m vysoký. V lese pod hranicí sutí vystupují výchozy pyroklastik, která představují relikt drobného monogenetického vulkánku na bázi lávové sekvence. Celé území Průčelské rokle je zajímavé i z historického hlediska. Na potoce s velkým spádem bylo pravděpodobně začátkem minulého století postaveno několik kamenných prahů a umělých nádrží, které byly schopné zpomalit přívalové deště a tím i nebezpečí záplav v obcích v údolí Labe. V současné době jsou nádrže zanesené a neudržované. Přívalové deště dramaticky poškozují svahy i lesní cesty. (2009)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: suťové pole, vodopád, erozní rýha, struskový kužel, lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, akvatická (činnost vody)
Hornina: bazanit, struska
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé geomorfologické jevy (eroze potoků, vodopády, suťová pole aj.) Geologická stavba lávových příkrovů překrývajících pyroklastika v podloží.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme k ochraně. Sekvence lávových proudů vytváří schodovitý terén na kterém se vytváří četné vodopády a trhliny. Kromě láv je obnažen relikt drobného monogenetického vulkánu. 11.11.2009;

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 56, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 16.05.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.07.09, Rapprich Vladislav 08.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1328 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1328.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Erozivní činnost drobného přítoku Průčelky následek bleskové povodně 20.7.2009, Vladislav Rapprich, 2009
Erozivní činnost drobného přítoku Průčelky následek bleskové povodně 20.7.2009, Vladislav Rapprich, 2009
Výchozy pyroklastik v podloží bazaltových lávových proudů v uzávěru Pručelské rokle, Pavla Gürtlerová, 2009
Stěna čedičových lávových proudů v uzávěru Pručelské rokle , Pavla Gürtlerová, 2009
Vodopád v uzávěru Pručelské rokle , Pavla Gürtlerová, 2009
Vodopád v uzávěru Pručelské rokle , Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]