Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čeřeniště

Vyhledávání

Čeřeniště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Tašov
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 7 km jv. od Ústí nad Labem; 0,5 km v. od vrcholu Matrý (kóta 595 m n. m.). V bočním údolí pod Varhoštěm.
Charakteristika objektu: Stará paleontologická lokalita.
ID : 1326

Geologie

Geologická charakteristika: V bočním údolí pod Varnhoštěm se nachází stará paleontologická lokalita (Jesuitengraben). V úlomkovitých sopečných horninách se vyskytují biogenní sedimenty - diatomity, které obsahují otisky částí rostlin. V dutinách čedičové horniny poblíž přehrady na potoce Rytina se nacházejí čiré až mléčně bílé krystalky fakolitu, narostlé na starším analcimu. Dále jsou uváděny natrolit, thompsonit, phillipsit a kalcit. Velká oblast údolí potoka u obce Čeřeniště je postižena sesuvnými pohyby, sledovatelnými již v místech báze vulkanického komplexu. Dochází zde k posunu celých bloků sopečných hornin po křídovém podloží. Níže po svahu se pak smíšený sopečný a křídový materiál pohybuje gravitací v podobě suťových proudů, (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: paleontologie, mineralogie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je zajímavá z paleontologického a mineralogického hlediska.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 54, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 16.05.02

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1326 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1326.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2007
Výchoz bituminózních břidlic v korytě potoka na lokalitě Jezuitská rokle., Miroslav Radoň, 2007
Výchoz uhelné slojky a vulkanoklastik v odlučné stěně sesuvu v korytě potoka Rytina., Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007
Detail výchozu bituminózních břidlic na lokalitě Jezuitská rokle, Miroslav Radoň, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]