Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sluňáky u Rokle

Vyhledávání

Sluňáky u Rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Rokle
Mapové listy: 1122, 11222
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: Plošiny v j. a v. okolí Rokle, 3 km jv. od Kadaně, poblíž silnice vedoucí severovýchodním směrem z obce Rokle u Kadaně
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Reliktní balvany na povrchu a mělce pod povrchem terénu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 13

Geologie

Geologická charakteristika: Sluňáky je tradovaný název pro křemencové balvany a skalky, které jsou roztroušeny na povrchu terénu u Rokle. Tvoří relikt původně souvislého křemencového horizontu, který spočívá na rulách oherského krystalinika. Existence takovéhoto horizontu silicitů signalizuje dlouhou dobu expozice terénu tj. bez sedimentace a teplé a suché podnebí (srážky nejsou dostatečně silné,aby předčily vypařování), kdy křemité roztoky z podložních hornin vzlínají nahoru a na povrchu se vysrážejí. Na současných pouštích se vyskytují obdobné krusty, kterým se říká silcrete - křemenná krusta. Stáří křemenců u Rokle bylo předmětem častých diskusí. Fakt, že leží na krystaliniku a pod vulkanity, vymezuje jejich stáří na rozsah počátek? mladšího paleozoika - mesozoikum - počátek třetihor. Někteří autoři tvrdí, že křemence můžou být křídové, někteří je srovnávají s paleogénem. Nedaleko chráněné lokality byly v posledních letech zjištěny v mělkých lineárních výkopech křemence, asociované s křemennými a jílovitými písky, které byly přiřazeny ke starosedelskému souvrství do paleogénu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: sedimentologie, geomorfologie
Jevy: sluňák
Původ geologických jevů (geneze): chemogenní
Hornina: křemenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 399     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Území o rozloze 3,54 ha je chráněno jako přírodní památka. Je to jedna z nejlepších ukázek v českém masívu, jak vypadal jeho povrch v prakticky nezměněné podobě od začátku druhohor nebo třetihor dodnes. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Chomutov, 24. 8. 1966.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Balvany by mohly být poškozeny nebo zničeny při větší úpravě terénu, zvláště při eventuální výstavbě silnic nebo železnice nebo při stavbě plynovodu, jak tomu bylo v roce 1993. Tehdy rýha plynovodu u Rokle poškodila některé z křemencových balvanů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kopecký, L. et al. (1974): Základní geologická mapa 1 : 25 000 list M-33-51-D-c Kadaň. - MS Archív ČGÚ Praha. Hradecký P., 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11222 Kadaň.- ČGÚ Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 22.02.05, Hrazdíra Petr 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 13 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/13.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Jiří Rudolský, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]