Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hudlická skála

Vyhledávání

Hudlická skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Hudlice
Mapové listy: 1232, 12322,12324
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Jz. okraj obce Hudlice, kóta 487 m n. m. (Hudlická skála).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní hřbet - monadnok, protažený SV - JZ směrem, zčásti zarostlý, v západ. části je malý opuštěný lůmek. Výchoz silicitu (buližníku), typické horniny barrandienského neoproterozoika.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1294

Geologie

Geologická charakteristika: Hudlická skála je morfologicky výrazný skalní hřbet horniny odolné vůči erozi a zvětrávání, který je tvořený neoproterozoickým silicitem (buližníkem). Hornina je tvořená z 99 % SiO2 a představuje vložku v okolních břidlicích a drobách neoproterozoika. Přímo v obci Hudlice tvoří silicity morfologicky velice výrazný hřbet sv.-jz. směru s možností dalekého výhledu do krajiny. Neoproterozoický silicit (buližník) zde tvoří většinou rekrystalovaný mikrokrystalický křemen. Místy se v hornině objevuje ve shlucích nebo vrstvičkách pelitická příměs jílových minerálů a organického materiálu. Tmavý silicit neoproterozoického stáří s několika generacemi bílých křemenných žilek je velmi silně deformován a porušen extenzními trhlinami sz.-jv. až sv.-jz. směru.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní hřbet, skalní plotna, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní
Hornina: buližník
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky významný krajinářský prvek v oblasti Barrandienu. Buližníkový skalní hřbet.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Na několika místech devastace skály graffiti.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na několika místach poškození skály sprayem. Jedna z mála lokalit buližníkových skal bez nadměrného zarůstání náletovou vegetací. 1.8.2010;

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, Plíšek Antonín, 25.02.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.08.10, Kukal Zdeněk 01.10.12, Vorel Tomáš 15.10.15, Vorel Tomáš 05.11.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1294 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1294.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odolný buližníkový skalní hřbet tvoří v krajině přirozené vyhlídkové místo., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Odolný buližníkový skalní hřbet tvoří v krajině přirozené vyhlídkové místo., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Pavla Gürtlerová, 2010
Jeskyně na úbočí Hudlické skály, Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k severu na Hudlice, Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný lůmek na úbočí Hudlické skály, Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]