Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Míchova skála

Vyhledávání

Míchova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Řásná
Mapové listy: 2341, 23413
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: skalní útvar na jížním svahu kóty 773 m n. m. přibližně 2 km severozápadně od obce Řásná. 1,5 km sv. od kóty 836,5 m n. m. (Javořice).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalních věže a mrazové sruby, lemované kamennými moři, hranáčovými haldami na kryoplanačních terasách, s projevy recentního řícení a hojnými mikrotvary-voštiny, výklenky, skalní mísy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1290

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalitu tvoří (stejně jako podloží zříceniny hradu Janštejn) drobně až středně zrnitý dvojslídný granit (typ Mrákotín). Orientace magmatických foliací je plochá, místy je možné pozorovat výraznou lineární přednostní orientaci agregátů živců ve směru ZSZ-VJV. Systémy strmých extenzních puklin mají pravidelný, regionální průběh, a to ve směru SSV-JJZ a ZSZ-VJV. Výchoz, mající charakter skalní věže a mrazového srubu, je lemován kamennými moři a haldami hranáčů na původních kryoplanačních terasách . Rozměry východní skalní věže 26x21 m, západní věže pak 21x19 m s výškou až 13 m. Skalní bloky mají lavicovitou odlučnost. Dále tu lze výborně pozorovat projevy zvětrávání horniny vlivem působení exodynamických a klimatických procesů. Jedná se o různé typy voštin, výklenků, skalních mís, poměrně běžné jsou také četné převisy a puklinové jeskyně. Na vrcholových skalních lavicích byly pozorovány skalní mísy s odtokovými žlábky. Výše popsané jevy byly jen z malé části narušeny recentním skalním řícením. Místo bylo vyhlášeno přírodní památkou již v roce 1984 jako jedna z nejlépe zachovalých lokalit s doklady tropického zvětrávání v neogénu a následujícího mrazového zvětrávání granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin, kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: tor (izolovaná skála), skalní věž, voštiny, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 837     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní skalní věže mrákotínského granitu. Geomorfologické jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Jihlava, 3. 5. 1984.
Součást Geoparku: Vysočina
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tauber O. (1987): Periglaciální jevy jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Vlastiv. Sbor. Vys., odd.přír., 7-91. Jihlava; Vávra, V., Štelcl, J. a Malý, K. (2008): Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina, Muzeum Vysočiny Jihlava, 145 stran, ISBN 978-80-86382-12-8.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pertoldová Jaroslava, Hanžl Pavel, 25.01.02
Aktualizoval(a): Pertoldová Jaroslava 23.05.03, Gürtlerová Pavla 23.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1290 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1290.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní mísy s odtokovými žlábky., Kryštof Verner, 2012
Celkový pohled na skalní výchoz Míchova skála s výskytem exfoliačních puklin., Kryštof Verner, 2012
Jaroslava Pertoldová, 2001
Jaroslava Pertoldová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]