Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrabinec

Vyhledávání

Vrabinec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Přední Lhota u Těchlovic
Mapové listy: 0241, 02412
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Elevace asi 1 km SV. od Přední Lhoty (Děčín - Těchlovice) na pravém labském břehu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výrazná elevace se zříceninou hradu na vrcholu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 129

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Vrabinec je několikanásobnou intruzí, která je značnou erozí odkryta ve své subvulkanické pozici. Z pískovců merboltického souvrství a reliktu bazálních autoklastik spodního subkomplexu vystupuje možná přívodní dráha vyplněná nefelinickým bazanitem a posléze sodalitickým tefritem, která je navíc intrudována žilou odštěpené bazaltické horniny (camptonit). Toto vypreparované těleso je výraznou krajinnou dominantou labského údolí na pravém břehu řeky. Místo bylo ve středověku využito pro stavbu strážního hradu, jehož pozůstatky jsou stále patrné.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, petrologie, botanika
Jevy: intruze, suťové pole, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit, tefrit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1642     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem návrhu je ochrana biotopu. Botanické a geologické fenomény jsou hlavními kritérii.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je situována v CHKO České středohoří. Jsou na ni provozovány aktivity horolezeckých sdružení, které ji nijak nepoškozují. Z geologického hlediska není lokalita ohrožena.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. et al. (in prep.): Vysvětlivky a základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 02-412 Povrly.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 129 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/129.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Několikanásobná vulkanická intruze s pozůstatky středověkého hradu. Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů., Vladislav Rapprich, 2009
Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů na skalách pod vrcholem Vrabince., Vladislav Rapprich, 2009
Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů na skalách pod vrcholem Vrabince., Vladislav Rapprich, 2009
Několikanásobná vulkanická intruze s pozůstatky středověkého hradu, pohled od Babětína., Pavla Gürtlerová, 2009
Několikanásobná vulkanická intruze s pozůstatky středověkého hradu.Pohled z Vrabince na Babětín, Pavla Gürtlerová, 2009
Několikanásobná vulkanická intruze s pozůstatky středověkého hradu. Pohled z Vrabince na udolí Labe u Dobkovic. V údolí Přední Lhota., Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]