Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Magnetovec - Skalní hřib

Vyhledávání

Magnetovec - Skalní hřib

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Velké Březno
Mapové listy: 0241, 02412
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Skalní útvar 250 m JJZ. od kóty 520 m n.m. Magnetovec, cca 1.5 km JV. od Velkého Března. Skála cca 5m vysoká nepřevyšuje bukový les. Skala je na z. hraně vrcholové partie Magnetovce. Pohodlný přístup po naučné stezce od Kamenné hory. Z Byňova od z. přístup bez cesty.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Erozní skalní útvar pozitivního reliéfu , tvořený produkty efuzivního vulkanismu.
ID : 128

Geologie

Geologická charakteristika: Na JZ. úbočí kóty 520 Magnetovec je situován morfologický fenomén vyvinutý v povrchových produktech efuzivního vulkanismu. Je to tvz. skalní hřib vzniklý patrně působením selektivní eroze lávových proudů. Subvertikální puklinatost (náznaky sloupcové odlučnosti) měla v součinnosti s erozí za následek vznik věžovitého tělesa, jehož další utváření je podmíněno existencí dvou lávových proudů ležících bezprostředně na sobě a faciálním vývojem uvnitř vlastních výlevů.(Cajz 1994)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: selektivní eroze, lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1510     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany vyhlášené 27. 4. 1992 je geomorfologická hodnota zachovalého fenoménu. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Ústí nad Labem, 27. 4. 1992.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Chráněná lokalita je součástí CHKO České středohoří, situována je na odlehlém místě a je relativně složitě přístupná. V okolí nejsou provozovány žádné negativní aktivity, proto lokalitě nehrozí nebezpečí.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. et al. (in prep.): Vysvětlivky a základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 02-412 Povrly.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 128 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/128.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hřib (cca 5m) v bazaltoidech., Vladislav Rapprich, 2009
Skalní hřib (cca 5m) v bazaltoidech., Vladislav Rapprich, 2009
Skalní hřib (cca 5m) v bazaltoidech., Vladislav Rapprich, 2009
Skalní hřib (cca 5m) v bazaltoidech., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalní hřib (cca 5m) v bazaltoidech., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalní hřib (cca 5m) v bazaltoidech., Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]