Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pustý žleb

Vyhledávání

Pustý žleb

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Suchdol
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 6 km sv. od Blanska v CHKO Moravský kras (v jeho severní části).
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: krasový kaňon
ID : 1277

Geologie

Geologická charakteristika: Pustý žleb je typické hluboké krasové údolí mezi ponory Sloupského potoka a vývěrem řeky Punkvy (Hromas et al. 2009). Celý kaňon je budován ve vápencích macoškého souvrství. Od jihu k severu se jedná o josefovské, vavřinecké, lažánecké a vilémovické vápence. V jižní části se nacházejí drobné výchozy podložních bazálních klastik a v bočním žlíbku v tektonické čočce granodiority brněnského masivu (Baldík et al. 2016). V Pusté žlebu je evidováno 511 jeskynní(Hromas et al. 2009). Mezi nejznámějšími patří Řečiště, Punkevní jeskyně, Amaterská jeskyně a Štajgrova díra (zdroj pitné vody pro Punkevní jeskyně, Dóm přírody a Skalní mlýn..
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér, paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, geologie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, jeskyně krasová, skalní brána (most), skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Údolí se nachází v CHKO Moravský kras - vyhlášení: výnosem MŠK č.j. 18001/1955.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně 04.11.2011; Přírodní krasový kaňon, veřejná doprava vyloučena, přiblížení původnímu stavu přírody ve větší části žlebu 05.11.2011;

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.; Hromas J. (ed) a kol (2009): Jeskyně. In Mackovič P. a Sedláček M (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Agentura ochrany přírody a krajinyČR a Ekocentrum Brno, Praha, 608 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 29.11.01
Aktualizoval(a): Otava Jiří 05.11.11, Baldík Vít 05.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1277 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1277.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vápencový kaňon - Pustý žleb., Vít Baldík, 2017
Vápencový kaňon - Pustý žleb., Vít Baldík, 2017
Vápencový kaňon - Pustý žleb., Vít Baldík, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]