Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrch Hazmburk

Vyhledávání

Vrch Hazmburk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Klapý
Mapové listy: 0243, 02433
Oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Vrch v Českém středohoří, 0,5 km východně od obce Klapý, kóta 418,2 m n. m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz na kopci Hazmburk
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1275

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Hazmburk je tvořen žílou nefelinických bazanitů obklopených křídovými mořskými slínovci. Nefelinické bazanity náleží k nejběžnějším typům mladých alkalických vulkanitů Českého masivu. Chemické složení: SiO2 (40,67%), Al2O3 (12,08%), CaO (11,60%), Fe2O3 (8,86%), MgO (8,55%) a další. Pozn.: na vrcholu kopce stojí zřícenina gotického hradu postaveného kolem r. 1300. Hradní vrch je botanicko-geologickou přírodní rezervací.Na severním svahu klasické sesuvy čedičových sutí na křídových slínovcích. Opakovanou destruktivní činností zničena původní obec Podhora. Rovněž Klapý na j. úpatí postiženo ve 20. století opakovaně sesuvnou činností. Zajímavostí je rovněž kruhový zlom, kreslený Č. Zahálkou v geologické mapě. Snažil se jím vyřešit nesprávně pochopenou stratigrafii nejmladších křídových souvrství. Geol. charakt. podle: Kukal - Reichmann (1990).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: geologie, historie, botanika, geomorfologie, inženýrská geologie, stratigrafie
Jevy: žíla (magmatická), skála, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: bazalt (čedič), slínovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 5744     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita se nachází v CHKO - vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. č.j. 6883/1976. Jedná se o geomorfologicky zajímavý přírodní útvar. Dd 14.9.2011 součástí ZCHÚ Vrch Hazmburk PR. V předmětu ochrany PR jsou obnažené skalní výchozy a sutě, stepní a lesostepní biotopy a extenzivně využívané sady a organismy na ně vázané.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kukal Z., Reichmann, F., 1990: International Symposium on Geochemical prospecting. - Excursion Guide, ČGÚ, str. 76 - 79. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 27.11.01
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 15.09.09, Zelenka Přemysl 02.09.14, Zelenka Přemysl 12.05.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1275 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1275.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled od jz.  , Pavla Gürtlerová, 2015
Pohled od jz.  , Pavla Gürtlerová, 2015
Sloupcovitě odlučný čedič ve stěně bývalého lůmku pod hradem., Miroslav Radoň, 2009
Čedičové výchozy a sutě na svahu Hazmburku, Miroslav Radoň, 2009
Zřícenina hradu Hazmurk na sloupcovitě odlučném čediči., Miroslav Radoň, 2009
Přemysl Zelenka, 2002
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]