Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Svatý Jan pod Skalou

Vyhledávání

Svatý Jan pod Skalou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Svatý Jan
Mapové listy: 1241, 12411
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Svatý Jan pod Skalou.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: kopec, ve kterém je profil holocénními sedimenty
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1271

Geologie

Geologická charakteristika: Pěnovce ve Svatém Janu patří k nejvýznamnějším a nejmocnějším akumulacím tohoto typu v Čechách. Profil je složený z různých typů pěnovce s vmezeřenými fosilními půdami a polohami klastického materiálu v nejsvrchnější části profilu. Část kopce byla v minulosti erodována a odtěžena. Studium hlubších částí profilu (pod úrovní hladiny vody) bylo možné z vrtu. Pěnovce jsou překryty sedimenty štěrkové terasy loděnického (kačáckého) toku. Terasa obsahuje dobře zaoblené valouny sp. paleozoika i svr. proterozoika a ostrohranné úlomky vápenců. Terasa je pravděpodobně ranně holocénního stáří. Datování profilu bylo uděláno na základě měkkýšové fauny, archeologických nálezů, radiometrického datování. Zjištěné stáří odpovídá atlantiku až subboreálu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie, stratigrafie, archeologie, kvartérní geologie
Jevy: říční terasa, zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: travertin, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 164     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Karlštejn (id ). Český kras patří mezi CHKO. Jako CHKO byl vyhlášen výnosem MK ČSR č.j. 4947/1972. Důvodem jeho ochrany je unikátní geologická stavba s množstvím paleontologických lokalit, ojedinělá skladba rostlinného a živočišného společenstva (společenstva typická pro teplejší krasové oblasti).
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů, lokalitě nehrozí bezprostřední ohrožení.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Táborský Z., 1997: Challenges to chemical geology ´97. - Field Trip Guide, 1997, str. 24 - 25, ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 27.11.01
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1271 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1271.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Holocénní sladkovodní vápence vzniklé díky krasovému prameni na křížení zlomů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Holocénní sladkovodní vápence vzniklé díky krasovému prameni na křížení zlomů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Holocénní sladkovodní vápence. Opěrný startigrafický profil středního a vyššího holocénu. Přísně chráněná lokalita., Pavel Čáp, 2007
Pavel Bokr, 2006
Morfologicky nápadný přirozený odkryv s typickým krasovým reliéfem a jeskyněmi. Pohled z vyhlídky na úbočí Herinků. Snad nejkrásnější místo Českého krasu. Profil od přídolí až do báze pragu. Paleontologická lokalita v hraničních vrstvách siluru a devonu., Jan Moravec, 2004
Morfologicky nápadný přirozený odkryv s typickým krasovým reliéfem a jeskyněmi. Profil od přídolí až do báze pragu. Paleontologická lokalita v hraničních vrstvách siluru a devonu. Detail skalní stěny. , Jan Moravec, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]