Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tisovský vrch

Vyhledávání

Tisovský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Tisová
Mapové listy: 1141, 11412
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 500 m j. od vesnice Tisová, 2 km z. od údolí řeky Teplá, nedaleko vrcholu zalesněného kopce - kóta 740 m n. m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom
Technický objekt: lom
ID : 1269

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě jsou obnaženy jemně až středně zrnité eklogity se slabou foliací. Omphacitické pyroxeny (cca 25% jadeitu) prorůstají a granáty jsou olemovány tmavou amfibolitovou koronou. Množství amfibolu kolísá podle intenzity degradace. Křemen a plagioklas se vyskytují pouze v menším množství, rutil, apatit, ilmenit a pyrit jsou pouze akcesorickými minerály. Na jižním a jihozápadním svahu svahu kopce byla nalezena více diverzifikovaná kolekce amfibolitů a eklogitů zahrnující i kyanit. eklogity. Tyto eklogity mají světlou barvu a bývají označovány jako -leuko-eklogity. Geol. char. podle: Táborský (1997).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: suť, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: eklogit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je zajímavá pouze z petrologického hlediska.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Část opuštěného lůmku byla zavezena pravděpodobně při výstavbě vysílače v těsné blízkosti na kótě 740m n.m. Skalní odkryvy jsou zarostlé. Eklogity jsou dostupné v suti. 27.7.2010;

Literatura

Táborský Z., 1997: Challenges to chemical geology ´97. - Field Trip Guide, 1997, str. 25 - 26, ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 27.11.01
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 14.06.10, Gürtlerová Pavla 27.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1269 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1269.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný a zarostlý lůmek na jz. od koty Tisovský vrch., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]