Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horní Slavkov - Huberův peň

Vyhledávání

Horní Slavkov - Huberův peň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Horní Slavkov
Mapové listy: 1123, 11231
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 12 km jv. od Sokolova, v rudním revíru Krásno, mezi obcemi Krásno a Slavkov.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Intruzivní těleso, zbytky po středověkém dolování cínových rud
Technický objekt: propad, důlní dílo
ID : 1267

Geologie

Geologická charakteristika: Historie těžby v okolí Horního Slavkova sahá až do 12. století, kdy se tu rýžoval cínovec (kasiterit) využívaný k výrobě cínu. S různě dlouhými přestávkami se pak cín v oblasti těžil až do roku 1991, kdy byl uzavřen důl Stannum. Těžba probíhala hlavně na čtyřech intruzivních tělesech - pních - Schnödově, Vysokém kameni, Klingeru a Huberově. Pozůstatky zavalených středověkých dolů ve formě propadu na Huberově pni lze vidět na cestě z Horního Slavkova směrem na Bečov. Jedná se o peň (cylindrické intruzivní těleso)tzv. Huberův peň. Složený je z Li - slídnatých granitů náležících k mladší intruzivní fázi variského karlovarského plutonu. Bylo zde determinováno 245 minerálů, některé byly v mineralogii popsány vůbec poprvé. Greiseny pronikaly migmatity, rulami a svory s bočními proplástky křemene a amfibolitu. Hlavním rudním minerálem je kasiterit, jehož těžba začala ručním rýžováním už ve 12. století. Začátek podpovrchové těžby se váže k roku 1355. Rozvoj těžby proběhl již v 16. století, kdy štoly měřily až 5,5 km. Těžba v této oblasti ustala celkem třikrát, a to během 30-ti leté války v 17. století, po první světové válce a v 2. polovině 20. století (v roce 1950 byl znovu otevřen, ale v roce 1991 byly doly uzavřeny definitivně).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: intruze, minerál
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), magmatická
Hornina: granit (žula), greisen
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná svým zrudněním jako zdroj nerostných surovin. Je pozoruhodná i z hlediska historie těžby, která zde započala už v 12. století. Dobývací prostor Krásno nebyl zatím zrušen a leží v chráněném ložiskovém území Horní Slavkov z roku 1975.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Další informace o historii a těžbě na : http://www.diamo.cz/horni-slavkov-rudy 1.8.2010;

Literatura

Táborský Z., 1997: Challenges to chemical geology ´97. - Field Trip Guide, 1997, str. 22 - 24, ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 23.11.01
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09, Gürtlerová Pavla 01.08.10, Gürtlerová Pavla 28.02.17, Vajskebrová Markéta 24.06.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1267 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1267.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pozůstatky po těžbě cínových rud v Huberově pni., Markéta Vajskebrová, 2021
Pozůstatky po těžbě cínových rud v Huberově pni., Markéta Vajskebrová, 2021
Pozůstatky po těžbě cínových rud v Huberově pni., Markéta Vajskebrová, 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]