Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Loket - karlovarská dvojčata

Vyhledávání

Loket - karlovarská dvojčata

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Loket
Mapové listy: 1123, 11231
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Skalní výchozy se nalézají severně od křižovatky v městečku Loket (před vjezdem do stareho města) podél v. strany silnice směrem na Hory cca 100m. Významné výchozy jsou též na nádvoří loketského hradu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz v zářezu cesty, skalky za zbouranými domky při silnici. Skalní výchozy na nádvoří hradu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1265

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita náleží do oblasti krušnohorského plutonu, konkrétněji do karlovarského plutonu, který je jeho součástí. Nalézají se zde (v nezvětralém porfyrickém biotitickém granitu až granodioritu) idiomorfní a zdvojčatělé vyrostlice draselného živce. Osa dvojčatění je paralelní s krystalografickou osou C a plocha mezi dvěma stýkajícími se krystaly je obvykle (001). Nejlepší ukázky velkých dvojčat lze spatřit na rozsáhlých výchozech na nádvoří loketského hradu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: mineralogie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná světově ojedinělým výskytem zdvojčatělých živců.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Případně nová zástavba v místě vybouraných domků.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Táborský Z., 1997: Challenges to chemical geology 97. - Field Trip Guide, 1997, str. 22, ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 23.11.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.06.07, Gürtlerová Pavla 01.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1265 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1265.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Xenolity bazik v porfyrických granitech, Pavla Gürtlerová, 2007
Výchoz porfyrického biotitického granitu až granodioritu na nádvoří hradu Loket., Pavla Gürtlerová, 2007
Výchoz porfyrického biotitického granitu až granodioritu na nádvoří hradu Loket., Pavla Gürtlerová, 2007
Výchoz při silnici za starou zástavbou (vstup do sklepa), Pavla Gürtlerová, 2007
Dvojčatné srůsty draselného živce v porfyrickém biotitickém granitu až granodioritu (výchoz při silnici)., Pavla Gürtlerová, 2007
Porfyrický biotitický granit až granodiorit na nádvoří hradu Loket s vyrostlicemi draselného živce., Pavla Gürtlerová, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]