Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Písečný vrch u Bečova

Vyhledávání

Písečný vrch u Bečova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Bečov u Mostu
Mapové listy: 0234, 02343
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Elevace asi 3 km jjv. od Bečova a 2.5 km ssv. od Břvan.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Širší (zvláště v.) okolí kóty 317 Písečný vrch.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 126

Geologie

Geologická charakteristika: Písečný vrch u Bečova je z geologického hlediska významným objektem. Je to produkt silně explosivního (freatického) vulkanismu, který měl za následek vytvoření maaru. Právě tuto lokalitu lze označit jako jeden z nejzachovalejších maarů na našem území. Tato struktura je vyvinuta v okraji středohorského vulkanosedimentárního komplexu a indikuje průběh okrajové tektonické linie omezující riftovou oblast (litoměřický hlubinný zlom). Na základě zachování litologických fácií jako jsou intruzívní brekcie, zvrstvená brekcie, hydrotermální křemen aj. lze soudit, že tento maar je zachován v připovrchové pozici a destruován je pouze pyroklastický val a svrchní partie maarové výplně. Hydrotermální křemence byly již v paleolitu využívány pro výrobu štípaných nástrojů a oblast Písečného vrchu byla osídlena výrobci těchto nástrojů. Proto je tato lokalita velmi vhodným objektem pro ilustraci sepětí antropogenních aktivit s přírodním prostředím již v dobách počátků civilizace.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, geomorfologie, archeologie, botanika, vulkanologie
Jevy: maar
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: brekcie
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1827     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Záměrem zřízení PR je komplexní ochrana lokality z důvodů archeologických, botanických, entomologických a geologických.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Území je chráněno jako PR, ale přetrvává riziko divoké skládky.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšit ochranu i na geologický fenomén. 15.09.2009;

Literatura

Malkovský, M. et al. (1970): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-C-b Bečov. - Archiv ÚÚG, Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 01.12.04, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 126 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/126.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]