Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Trupelník - diatomity

Vyhledávání

Trupelník - diatomity

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Kučlín
Mapové listy: 0234, 02341
Oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: Sv. od obce Kučlín (cca 1,5 km jihovýchodně od města Bíliny). Cca 150 m jv. od kóty (355,9m) Trupelník.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Malý lom ve svahu kopce Trupelník.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1253

Geologie

Geologická charakteristika: Kopec Trupelník reprezentuje relikt vulkanického komplexu České středohoří. Podloží tvoří mořské sedimenty svrchní křídy, vycházejí na povrch u paty kopce. Na rozhraní vulkanitů ve vrcholové partii Trupelníku a křídových sedimentů vystupují v malých jámách a v drobných lůmcích diatomity, které obsahují hojnou flóru. Kromě rozsivek se tu nacházejí zbytky listů angiosperm, konifery, fosilní dřeva. Flóra byla paleosubtropická a ukazuje na stáří svr. eocénu až sp. oligocénu. Z fauny jsou na lokalitě zastoupeny především žáby, ze savců jsou to pak drobné nálezy býložravců. Datování lokality nebylo provedeno radiometricky, datování na základě palynologie udává stáří eocén. Geol. charakt. podle: Fejfar - Kvaček (1993).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: paleontologie, geologie, vulkanologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: diatomit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2137     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význammné paleontologické naleziště paleogenní diatomitové mikroflory je součástí PR Trupelník (id 1641)
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Lokalita je významná pro bohaté nálezy fosílií. Dochází však k jejímu ničení sběrately těžícími diatomity s paleontologickými nálezy pro komerční využití.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Fejfar O., Kvaček Z., 1993: Excursion Nr. 3, Tertiary basins in Northwest Bohemia. - Paläontologische Gesellschaft, 63. Jahrestagung, 21. - 26. September 1993 in Prague, str. 13. Univerzita Karlova, Česká geologická společnost Praha. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha. Kopecký L. a kolektiv autorů, 1990: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02341 Bílina.- Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 13.11.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 01.12.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1253 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1253.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]