Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatník

Vyhledávání

Zlatník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: České Zlatníky
Mapové listy: 0234, 02341
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Asi 1,5 km JZ. od Želenic a cca 5,5 km JZ. od Bíliny při silnici Bílina - Most.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Širší okolí kóty 521 Zlatník.
ID : 125

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Zlatník (kóta 521) je obdobně jako Bořeň dalším z vypreparovaných fonolitových těles bílinské oblasti. Je to patrně opět lakolit využívající ke svému vmíšení diskontinuity na hranici ruly bílinského krystalinika s slínovci březenského souvrství. Z hlediska ochrany jsou na něm nejcennější morfologické fenomeny vzniklé vyvětráváním a erozí intruzivního tělesa, které nemají v kvalitě vývoje konkurenci mezi našimi dalšími výskyty. Jako celek je pak Zlatník výjimečnou krajinnou dominantou.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: geomorfologie, botanika, vulkanologie, petrologie
Jevy: intruze, selektivní eroze, skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavním důvodem ochrany je zachování přirozeného biotopu. Návrh na vyhlášení PR kromě hlavní botanické a entomologické orientace uvádí i hlediska morfologická a geologická.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita Zlatník je situována mimo CHKO a doposud není chráněna. Tato situace by mohla mít za následek snahu o možnou těžbu a tedy naprostou devastaci. Proto je vyhlášení PR nadmíru žádoucí.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně. Fenomény mrazového zvětrávání vyvinuté na selektivní erozí obnažené fonolitové intruzi. 11.11.2009;

Literatura

Kopecký, L. (1984): Základní geologická mapa a vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 02-341 Bílina. - Ústř. úst. geol., Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.11.04, Rapprich Vladislav 07.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 125 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/125.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladimír Cajz, 1990


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]