Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatník

Vyhledávání

Zlatník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: České Zlatníky
Mapové listy: 0234, 02341
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Asi 1,5 km jz. od Želenic a cca 5,5 km jz. od Bíliny při silnici Bílina - Most, širší okolí kóty 521 Zlatník
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: krajinná dominanta bílinského údolí je tvořena sodalitickým fonolitem
ID : 125

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Zlatník (kóta 521) je obdobně jako Bořeň dalším z vypreparovaných fonolitových těles bílinské oblasti. Je to patrně opět lakolit využívající ke svému vmíšení diskontinuity na hranici ruly bílinského krystalinika se slínovci březenského souvrství v tektonicky labilní zóně související s paralelně orientovaným oherským prolomem. Součástí této zóny je také Bořeň a sousední Želenický vrch. Fonolitová tělesa jsou produktem rozsáhlé freatomagmatické činnosti v hlavní vulkanické fázi na území Českého středohoří (oligocén až spodní miocén) a mají společný zdroj podzemní vody v tektonické zóně. Vlastní efuzivní těleso je budované sodalitickým fonolitem. Z hlediska ochrany jsou na něm nejcennější morfologické fenomény vzniklé vyvětráváním a erozí intruzivního tělesa, které nemají v kvalitě vývoje konkurenci mezi našimi dalšími výskyty. Charakteristické jsou sloupcovité a věžovité tvary tvořící místy skalní města, hluboké strže a rozsáhlé suťové akumulace, zejména na západní svahu. Jako celek je pak Zlatník výjimečnou krajinnou dominantou.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, botanika, vulkanologie, petrologie
Jevy: intruze, selektivní eroze, skála, skalní věž, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání mrazové
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 6124     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Izolovaný vrch vulkanického původu s unikátními geomorfologickými poměry - nápadné vypreparované fonolitové těleso modelované periglaciálními procesy a říční erozí s komplexem skalních věží a sloupů, rozsáhlé kamenité sutě vč. tzv. ledových jam. Dalšími důvody ochrany je zachování přirozených rostlinných společenstev a jejich biotopů. Vyhlášeno 27.3.2017 Vyhláškou MŽP č. 109/2017.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně. Fenomény mrazového zvětrávání vyvinuté na selektivní erozí obnažené fonolitové intruzi. 11.11.2009;

Literatura

Kopecký, L. (1991): Základní geologická mapa ČSFR 1 : 25 000, list 02-341 Bílina. - Ústř. úst. geol., Praha; Kopecký, L. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 02-341 Bílina. - Ústř. úst. geol., Praha; Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha; Janoška, M. (2013): Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia, Praha, 415 str.; Cajz V. a kol. (1996): České středohoří, geologická a přírodovědná mapa 1. 100 000, Český geologický ústav, 147 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.11.04, Rapprich Vladislav 07.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 125 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/125.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladimír Cajz, 1990


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]