Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bořeň

Vyhledávání

Bořeň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Bílina - Újezd, Chouč, Želenice, Liběšice u Želenic
Mapové listy: 0234, 02341
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Asi 2 km J. od Bíliny a cca 3 km V. od Želenic.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlejší areál obklopující kótu 539 Bořeň, včetně strmých skalních stěn.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 124

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Bořeň (kóta 539) je významnou krajinnou dominantou. Je to intruzivní těleso fonolitu vypreparované erozí řeky Bíliny. Podle nejnovějších výzkumů se jedná o intruzi, která se vmístila do výplně freatomagmatického kráteru - maaru (Závada a kol., 2008). V blízkém okolí jsou zbřidličnatělé heteroblastické dvojslídné ortoruly překryté slínovci teplického souvrství. Na jejich styku vzniká pro viskózní fonolitovou kupu diskontinuita, jejíž využití pro lakolitovou intruzi je vysoce pravděpodobné. V literatuře tradovaná možnost erupčního lakolitu se nejeví reálná z pohledu předpokládané existence ještě dalších souvrství křídového pokryvu a povrchových vulkanických produktů v době vzniku fonolitového tělesa. Nejcennější jsou morfologické fenomény vyvinuté na Z. a SZ. straně vrchu Bořeň, vzniklé erozní činností.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie, botanika, zoologie
Jevy: intruze, skalní hradba, skalní stěna, selektivní eroze, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 643     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Území chráněno od 10. 2. 1977 z důvodů botanických, zoologických, morfologických, geologických i krajinářských jako NPR. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 10. 2. 1977; č. předpisu: 8.826/76.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Autorovi není známo žádné ohrožení geologického charakteru lokality.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kopecký, L. (1984): Základní geologická mapa a vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 02-341 Bílina. - Ústř. úst. geol., Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.; Závada P. a kol. (2008): Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování. - In: Erban V., Rapprich V. a Řídkošil T., Seminář odborné skupiny vulkanologie ČGSpol. 2008 v Turnově, str. 73-78. ISBN 978-80-254-3025-5

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.11.04, Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 124 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/124.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bořeň - skalní výchoz ortorul na z. svazích, Pavla Gürtlerová, 2006
Bořeň - skalní výchoz ortorul na z. svazích, Pavla Gürtlerová, 2006
Skály na Bořni, sloupcovitá odlučnost fonolitu., Pavla Gürtlerová, 2006
Jižní a jihovýchodní svahy Bořně, Pavla Gürtlerová, 2006
Bořeň - pohled od jihu, Pavla Gürtlerová, 2006
Pohled k jz. od výchozu ortorul na z. svazích Bořně. Pohled na Želenický vrch a za ním Zlatník., Pavla Gürtlerová, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]