Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kuzov

Vyhledávání

Kuzov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Dřemčice
Mapové listy: 0234, 02342
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Dílčí elevace asi 600 m ZSZ. až Z. od Dřemčic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy ve vrcholové části elevace.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 123

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Kuzov je pozoruhodná z hlediska tektonického vývoje oblasti. V křídových sedimentech jsou vyvinuty dvě žilné intruze olivinického nefelinitu, jejichž průběh je navzájem kolmý. Obě pravé žíly jsou zcela jistě tektonicky predisponovány. Skutečnost, že jedna žíla přetíná druhou je odrazem tektonicky složitého vývoje oblasti v době tvorby vulkanických hornin. Dokumentuje do jisté míry změny napěťových polí v rámci vývoje oherské riftové struktury. Tektonický rozbor však dosud nebyl zpracován.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: strukturní geologie (tektonika), vulkanologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická), selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 202     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chráněno z důvodů geologických od 6. 8. 1965, nyní kategorie PP. Intersekce dvou žil olivinického nefelinitu v křídových sedimentech. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 3. 11. 1949, č. předpisu: 110.172/49; změny nebo doplnění: ONV Litoměřice, 1. 11. 1990.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Macák, F. et al. (1996): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-D-b Třebenice. - MS ČGÚ, Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 08.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.11.04, Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 123 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/123.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přírodní památka Kuzov se skalními výchozy ve vrcholové části, Přemysl Zelenka, 2003
Přírodní památka Kuzov, Přemysl Zelenka, 2003
Pohled na přírodní památku Kuzov, Přemysl Zelenka, 2003
Pohled na selektivní erozí obnaženou žílu Kuzov. V pozadí Blešenský vrch., Vladislav Rapprich, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]