Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lobeč

Vyhledávání

Lobeč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Lobeč
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Ohyb silnice u Lobče na silničním tahu Kralupy - Nelahozeves.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: odkryv v zářezu silnice
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1226

Geologie

Geologická charakteristika: Křída, česká křídová pánev, perucko - korycanské souvrství. Karbon, středočeské a západočeské mladší paleozoikum, kladensko - rakovnická pánev, nýřanské vrstvy. Transgrese křídy na karbon v ohybu silnice u Lobče. Geolog. charakteristika podle: Fediuk F., 1999. Mimořádně pěkná, instruktivní a perfektně odkrytá lokalita, z bezpečnostního hlediska ale nevýhodná, protože odkryv je nutno prohlížet přímo ze silnice a navíc v jejím ohybu. Náprstek (l957), který odkryv podrobně popsal a shrnul předchozí literaturu o něm, zde rozlišil sled l7 vrstev. Ten začíná v úrovni silnice dvěma členy nýřanských vrstev karbonu (Náprstkem i některými paleobotaniky dříve mylně řazenými k tzv. svrchním šedým vrstvám a tedy do stefanu, jde však o vestfál) o celkové mocnosti l,8 m. Spodní z nich jsou žlutavě bělošedé kaolinizované arkózovité pískovce, na nichž spočívají nafialověle bělošedé slídnaté lupky s lO cm mocným uhelným proplátkem, v nadloží kryté 4O cm mocným pevným arkózovitým pískovcem, na nějž pak již nasedá křída. Úklon karbonu je tu lO až l5° k SZ, zatímco vrstvy nadložního cenomanu perucko-korycanského souvrství jsou ukloněny asi 5° k SV. Následuje zvlášť pozoruhodný jev profilu. Jsou jím výmolové prohlubně (kapsy) předkřídového paleoreliéfu, vyplněné slepencovou hmotou. Ta je materiálově evidentně karbonská, vzniklá přeplachem o minimální délce transportu, dobou svého vzniku však již svrchnokřídová, spodnocenomanská. Kapsy jsou až 3/4 m hluboké. Jimi byl nerovný předkřídový povrch zarovnán a následující 2O cm mocná poloha oligomiktního slepence je prakticky již průběžná a rovná. Sladkovodní cenoman, zčásti patrně i brakický, pak pokračuje 8O cm mocnou polohou bělošedého, poměrně pevného kvádrového kaolinického pískovce. Následuje 5O cm šedohnědého pískovce s tenkými proplátky lupků s uhelnou drtí, tvořících v nadloží souvislou polohu o mocnosti 2O cm. Sladkovodní sedimentaci završují kaolinické pískovce o mocnosti přes 32O cm. Celá sekvence o mocnosti přes 5 m je na fosilie chudá, jen v nejsvrchnější části se objevuje hojná rostlinná drť. Marinní sedimenty, o úhrnné zachované mocnosti cca 2 m, jsou pískovcové, místy snadno rozpadavé, většinou však naopak tak pevné, že nad celkově měkčím sladkovodním cenomanem římsovitě vystupují. Často obsahují glaukonit. Zkameněliny lze v nich nalézt běžně, zejména druhy Protocardia hillana, Turitella verneuilliana, Pecten membranaceus, Ostrea carinata, Trigonia sulcataria, Nerinea longissima aj. Celý výše popsaný profil je překryt 3O cm mocnou kvartérní (holocénní) hnědozemní půdou. Ve zjednodušené podobě ho zachycuje obr. 6 cit. pramene.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, paleozoikum - karbon
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, geomorfologie
Jevy: diskordance, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Transgrese křídy na karbon v ohybu silnice u Lobče.
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Silniční provoz.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fediuk F., 1999: Geologická a vlastivědná exkurze do levobřežního dolního Povltaví.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 4, s. l5 - l7, Geohelp Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 27.08.01
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 31.07.07, Zelenka Přemysl 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1226 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1226.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Transgrese křídy na karbon v ohybu silnice u Lobče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Trasnsgrese křídových pískovců na pískovce karbonské., Pavla Gürtlerová, 2010
Trasnsgrese křídových pískovců na pískovce karbonské., Pavla Gürtlerová, 2010
Trasnsgrese křídových pískovců na pískovce karbonské., Pavla Gürtlerová, 2010
Křídové slepence (perucké vrstvy) nasedající na karbonské pískovce (nýřanské vrstvy)., Pavel Čáp, 2007
Detail křídových slepenců (perucké vrstvy) nasedajících na karbonské pískovce (nýřanské vrstvy).Bazální slepence jsou šikmo zvrstveny., Pavel Čáp, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]