Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Otvovické důlní pole

Vyhledávání

Otvovické důlní pole

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Otvovice
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Levobřežní svah Zákolanského potoka mezi Otvovicemi a Minicemi, okraj lesíka začínajícího na hraně zemědělsky obdělávané plošiny
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Propadliny štol, výchoz sloje, staré dobývky
Technický objekt: štola, propadliny (pinky), staré dobývky
ID : 1224

Geologie

Geologická charakteristika: Karbon, středočeské a západočeské mladší paleozoikum radnické vrstvy (s hlavní kladenskou slojí 2,5 m mocnou) kladenského souvrství (westfál) . Geologická charakteristika opuštěného černouhelného důlního pole u Otvovic podle: Fediuk F. (l999): Na levém (severním) svahu Zákolanského potoka jsou propadliny do štol, jimiž zde na řadě míst bylo těženo černé uhlí tzv. hlavní kladenské sloje, uložené v mocnosti kolem 2,5 m v radnických vrstvách vestfálského kladenského souvrství. V okolí bylo 6 dolů jámových a 4l v podobě štol nafáravajících z údolního úbočí výchozovou linii sloje. Oblast mezi Otvovicemi a Minicemi je vlastní kolébkou slavného kladenského uhelného hornictví. Ze sousedních Mikovic existují písemné doklady o tzv. selském dolování uhlí již k roku l688. Několik málo metrů pod horní hranou lesnatého svahu směrem k polozasuté úpadnici lze spatřit výchoz uhelné sloje, na níž nasedají slepence, mezi jejichž dobře opracovanými valouny velikosti kolem 5 cm silně převažují křemeny nad buližníky. Uhlí sloje je silně popelnaté, nepříliš kvalitní (až přes 2O% popelovin), což bylo pro celý otvovicko - minický úsek kladensko - rakovnické pánve příznačné. Ve svahu rozlehlého předpolí úpadnice se rozprostírají staré těžební odvaly (viz Röhlich - Náprstek - Fediuk l957). V lupkových a pískovcových úlomcích hald lze bez obtíží najít otisky karbonské flóry(rozsáhlý seznam flóry uvádí Stárková et al.).Ve vzdálenosti asi 50 m od hald j. směrem jsou skalky, patřící již proterozoiku (Minická skála id 2763) a je zřejmé, že při mírném sklonu karbonských sedimentů k ssz., se nacházíme v bezprostřední blízkosti transgrese.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, proterozoikum
Témata: petrologie, paleontologie, geomorfologie, stratigrafie, těžební činnost a její následky
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: uhlí, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěné (historické) černouhelné důlní pole v. od Otvovic.Transgrese karbonu na proterozoikum
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Těžební odvaly zasahují až k silnici. Místem častých nelegálních skládek komunálního odpadu. Jsou zarostlé nálety bříz.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučujeme širší revizi lokality případně její zařazení pod ochranu. Rozšíření území až k Minické skále, případně obě lokality spojit. 1.9.2010;

Literatura

Fediuk F., 1999: Geologický a vlastivědný výlet do levobřežního dolního Povltaví.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 4, s. 7 - ll, Geohelp Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 22.08.01
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 29.05.06, Gürtlerová Pavla 01.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1224 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1224.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Těžební odvaly, Pavla Gürtlerová, 2010
Těžební odvaly, Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]