Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenná slunce

Vyhledávání

Kamenná slunce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Hnojnice
Mapové listy: 0234, 02344
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: S. od silnice Koštice - Libčeves, asi 1 km jv. až vjv. od Hnojnic, pozůstatek starší těžby, odkrytá část strmého svahu
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv v intruzivní vulkanické brekcii s křídovými xenolity a radiálně paprsčitou odlučností brekcie
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 122

Geologie

Geologická charakteristika: Kamenná slunce u Hnojnic jsou příkladem klastické výplně přívodní dráhy vulkanického aparátu. Na lokalitě je obnažena intruzivní brekcie vzniklá na základě interakce bazaltického magmatu s okolním prostředím (vlhký sediment) - hydrovulkanismus. V takovém případě dochází vlivem tepelného šoku a pohlcení vody z okolí k naprosté desintegraci magmatu a enormnímu zvýšení explozivity. Na lokalitě je ještě v takto vzniklé intruzivní brekcii přítomno značné množství xenolitů tvořených křídovými sedimenty, zdrojový materiál pochází z křídových uloženin jimiž brekcie proráží. Tyto xenolity jsou mírně kontaktně metamorfovány a v jejich přímém okolí je vyvinuta radiálně paprsčitá odlučnost brekcie. Tento nezvyklý fenomén je předmětem ochrany. Jeho vznik je podmíněn značným teplotním gradientem na rozhraní xenolit (vlhký sediment) - intruzívní brekcie. Vlastní intruzívní brekcii lze považovat za přívodní dráhu silně explosivního (freatického) vulkanismu, lze tedy předpokládat, že na původním povrchu byl vytvořen maar. Potom lze zastiženou přívodní dráhu označit jako diatrému. Chráněná lokalita Kamenná slunce je svým charakterem ojedinělá mezi známými klastickými výplněmi přívodních drah explozivního vulkanismu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, stratigrafie, těžební činnost a její následky, litologie
Jevy: maar, kamenné slunce, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: brekcie
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 158     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chráněno jako ukázka jednoho z produktů sopečné činnosti. Nyní statut NPP. Velmi neobvyklý typ odlučnosti vulkanické brekcie, kontaktně metamorfované xenolity křídového podloží. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 24. 5. 1953, č. předpisu: 1.704/53; změny nebo doplnění: ONV Louny, 10. 9. 1965; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: sběratelství, turistika
Popis střetů zájmů: Maloplošné chráněné území je součástí CHKO České středohoří. V nejbližším okolí nejsou pozorovány žádné negativní aktivity. Vzhledem k malé soudržnosti horniny však chráněný fenomén může být lehce poškozen záměrným zásahem. Zamezení přímého kontaktu s výchozem by mohlo této možnosti zabránit.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Macák, F. et al. (1996): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-D-b Třebenice. - MS ČGÚ, Praha, Fediuk F., Hejtman B., Souček J.,1980: Exkurzní průvodce po vulkanitech Českého středohoří.- MS, Přírodovědecká fakulta KU Praha, Kopecký L. a kol. autorů, 1967: Vulkanologické sympozium - Průvodce pro exkurze v paleovulkanických a neovulkanických oblastech v českých zemích.- MS, ČSMG Praha, Kopecký L., 1971: Průvodce pro exkurzi do oblasti maarů v záp. periferii Českého středohoří.- MS, ČSMG Praha; Rapprich, V. (2012): Za sopkami po Čechách, Grada, České Budějovice, 240 str.; Valenta, J., Rapprich, V. a Skácelová, Z. (2010): Geofyzikální výzkum struktury maaru u Hnojnic, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce 2. vulkanického semináře Odborné skupiny vulkanologie české geologické společnosti, 4. - 6. 10 2010, Teplice, regionální muzeum v Teplicích, 33-34.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 08.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Hradecký Petr 10.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 122 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/122.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2009
Miroslav Radoň, 2009
Miroslav Radoň, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Pavel Bokr, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]