Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kopeč

Vyhledávání

Kopeč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Kopeč
Mapové listy: 1222, 12223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Návrší ve vesnici Kopeč (kóta 221), 4-5 km zjz. od Neratovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: travnatý kopec
ID : 1217

Geologie

Geologická charakteristika: Terciér, rozptýlené alkalické vulkanity, území české křídové tabule. Kopeč - sopečný neovulkanický aparát foiditu. Geol. charakteristika podle: Fediuk F.-Chalupný V. (l998). Lokalita Kopeč patří do severočeské alkalické neovulkanické provincie. Nápadné je především morfologické vystupování vulkanitu - vytváří podkovovitě (půlkruhovitě) seřazenou soustavu kuželovitých kopečků a protáhlých hřbítků (Kopeč, Homolka, Kozí hřbety), otevřenou s. až sv. směrem. Límec této soustavy je vyztužen lávovou čedičovou horninou, kterou někteří (Straka et al.,l994) pokládají za tři divergentní strmé žíly, čemuž však neodpovídá vnitřní stavba vulkanitu, indikující ploché uložení. Mohlo by jít i o 5 až l5 m mocný lávový okraj rozlehlého kráteru (výbuchové kaldery, resp. destruovaného maaru), který byl do s. nížinného předpolí erozí široce otevřen. Prodloužení zvýšené kráterové obruby na v. straně je jen zdánlivé, protože tato část je tvořena skalkami proterozoického metabazaltu.Terciérní část je kromě masivního a nepříliš čerstvého bazaltoidu tvořena ještě čedičovou vulkanickou brekcií diatrémové povahy (obsahuje velké množství xenolitů křídových sedimentů a v malé míře horniny proterozoického skalního podkladu. Podle Shrbeného (l992) je bazaltoid sodalitický nefelinový analcimit. V minerálním složení horniny se uplatňují vyrostlice zonálního augitu až egirinaugitu) objevuje hojně minerál sodalitové skupiny, analcim a značné množství magnetitu, dále je zastoupen nefelin, rhönit, čedičový amfibol a sklo, akcesorický apatit. Na sz. okraji diatrémy vystupují křídové slíny, ale přímý styk s vulkanitem není nikde odkryt.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, vulkanologie
Jevy: vulkán, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič), aglomerát, spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 184     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: neovulkanit - CHÚ kat. PR vyhlášeno 3.2.1946.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšit ochranu i na geologický fenomén. 11.11.2009;

Literatura

Fediuk F.- Chalupný V. (1998): Geologický a vlastivědný výlet do pravobřežního dolního Povltaví.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 2, str. 7 - 9, Geohelp Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 14.08.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 06.03.03, Lorencová Markéta 29.05.06, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 20.07.07, Zelenka Přemysl 16.09.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1217 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1217.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Podkovovitě seřazená soustava kuželovitých kopečků a protáhlých hřbítků neovulkanického původu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Přemysl Zelenka, 2002
Přemysl Zelenka, 2002
Přemysl Zelenka, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]