Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hostibejk

Vyhledávání

Hostibejk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Lobeč
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 45 m vysoká skála - výrazná dominanta intravilánu Kralupy n. Vlt., 700 m na SZ od nádraží
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: nápadná vyvýšenina s odkryvy svrchnokřídových vrstev a stratotypem perucko-korycanského souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1209

Geologie

Geologická charakteristika: Dvě spodní třetiny kopce jsou tvořeny arkozovými pískovci s vložkami slepencových poloh westfálského stáří (nýřanskými vrstvami kladenského souvrství). Celý komplex je mírně (5 až 15 stupňů) ukloněn k S. Mezi valouny slepenců značně převládá mléčně bílý křemen žilného původu nad valouny buližníku. Sedimentární textury, zejména diagonální i křížové zvrstvení, rychlé vertikální i laterální změny zrnitosti, naduřování a vykliňování vrstev atd. svědčí o rychlé a neklidné sedimentaci. Jsou tu i náznaky voštinovitého větrání. Ve svrchní části Hostibejku v mocnosti zhruba 12 m a ve skalním defilé o délce téměř 100 m tu vystupuje nejstarší část sedimentů české křídy v tak charakteristickém vývoji a tak kvalitním odkrytí, že byly Čechem et al. (1980) vybrány za stratotyp perucko - korycanského souvrství, nově spojujícím vrstvy perucké a korycanské pro případy, kdy přesné rozlišení sladkovodní, brakické a marinní facie zůstává nejisté. Transgresní styk s podložním karbonem na této lokalitě leží zhruba 2 m pod úrovní baze altánku, stojícím na vrcholu kopce. Nejnižší úsek pískovcových stěn tvoří přes 1 m mocná část sledu bělošedých jemnozrnných pískovců, které představují přechod z peruckých do korycanských vrstev (obsahují ichofosilie rodu Ophiomorpha - stopy po hrabání mořských raků). Na ně ostře nasedá 20-50 cm mocná rozpadavá poloha kaolinicko-glaukonitických pískovců s valounky křemene, buližníků a drtí schránek mořské fauny, zejména plžů a mlžů. Představuje mořskou transgresi korycanských vrstev, která zde nastoupila zřejmě dosti náhle. Nad touto rozpadavou polohou následují zřetelně vrstevnaté nazelenalé glaukonitické pískovce s hojnými zbytky mořské fauny. Mocnost pískovců korycanských vrstev zde přesahuje 6 m, nadložní bělohorské souvrství již zde není odkryto. Rozvlečené valouny na kopci patří drobnému vrcholovému reliktu jedné z vltavských teras mindelského stáří. Na SZ straně Hostibejku je deprese po těžbě spraše pro bývalou cihelnu. Podrobný profil stratotypem perucko - korycanského souvrství popsal Valečka (1982). Odshora: šedý až žlutošedý jílovec 30 cm, zelenavý glaukonitický jílovitý pískovec 85 cm, zelenavý slídnatý glaukonitický pískovec 175 cm, světle šedý křížově zvrstvený jemnozrnný glaukonitický pískovec s prachovitou příměsí a vložkami jílovců, na bázi s četnými měkkýši 340 cm, světle šedý jemně až středně zrnitý křemenný pískovec s Ophiomorpha 450 cm, světle šedý jílovec až jílovitý prachovec s organ. hmotou a rostlinnými zbytky 220 cm, jíl. - písč. uhlí 7 cm, jemn. prach. pískovec 13 cm, jíl. pískovec s valouny 25 cm, hrubý slepenec 35 cm, karbonské kaolinizované arkozovité pískovce a slepence.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles - westphal
Témata: sedimentologie, paleontologie, geomorfologie, petrologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, skalní defilé, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2212     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratotyp perucko - korycanského souvrství křídy na nýřanských vrstvách kladenského souvrství karbonu, Přírodní památka vyhlášena v prosinci 2002 OkÚ Mělník.
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Turistika, ale především vandalismus. Nestabilita spodní část skalních stěn zejména nad ulicí Dobrovského.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita součástí nově otevřené naučné stezky, jejíž panely byly poškozeny již brzy po otevření. Skalní výchozy poničeny sprejery, odstranění barev zajistí Středočeský kraj v rámci plánu péče o PP. 16.09.2009;

Literatura

Fediuk F.,1999: Geologický a vlastivědný výlet do levobřežního dolního Povltaví.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 4, str. 13 - 15, Geohelp Praha; Valečka J., Skoček V. (1990): Litoeventy v české křídové pánvi. VÚÚG 65, 13-28, Praha.; Čech S. et al. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin, Vět. Ústř. Úst. geol. 55/5, 277-296, Praha; Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia Praha, 280 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 27.08.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 06.03.03, Lorencová Markéta 29.05.06, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1209 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1209.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Šikmo zvrstvené pískovce perucko-korycanské., Pavel Čáp, 2007
Profil spodní částí perucko-korycanského souvrství., Pavel Čáp, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Pavel Bokr, 2005
Kontinetální sedimenty kladenského souvrství (svrchní karbon), Pavel Bokr, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]