Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hostibejk

Vyhledávání

Hostibejk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Lobeč
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Vysoká skála - výrazná dominanta intravilánu Kralupy n. Vlt., 700 m na SZ od nádraží
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: nápadná vyvýšenina s odkryvy svrchnokřídových vrstev a stratotypem perucko-korycanského souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1209

Geologie

Geologická charakteristika: Křída, česká křídová pánev, perucko - korycanské souvrství; karbon, westfál, nýřanské vrstvy kladenského souvrství, středočeské a západočeské mladší paleozoikum. Geolog. charakteristika podle: Fediuk F.(1999). Jen kolem 45 m vysoká skála Hostibejk je spolu s protilehlou Hrombabou (za kralupským nádražím) vlastně výškovou dominantou města. Dvě spodní třetiny kopce jsou tvořeny arkozovými pískovci s vložkami slepencových poloh vestfálského stáří (nýřanskými vrstvami kladenského souvrství). Celý komplex je mírně (5 až l5 stupňů) ukloněn k S. Mezi valouny slepenců značně převládá mléčně bílý křemen žilného původu nad valouny buližníku. Sedimentární textury, zejména diagonální i křížové zvrstvení, rychlé vertikální i laterální změny zrnitosti, naduřování a vykliňování vrstev atd. svědčí o rychlé a neklidné sedimentaci. Jsou tu i náznaky voštinovitého větrání. Zajímavější je svrchní část Hostibejku. V mocnosti zhruba l2 m a ve skalním defilé o délce téměř lOO m tu vystupuje nejstarší část sedimentů české křídy v tak charakteristickém vývoji a tak kvalitním odkrytí, že byly Čechem et al. (l98O) vybrány za stratotyp perucko - korycanského souvrství, nově spojujícím vrstvy perucké a korycanské pro případy, kdy přesné rozlišení sladkovodní, brakické a marinní facie zůstává nejisté. Podrobný profil stratotypem perucko - korycanského souvrství popsal Valečka (1982). Odshora: šedý až žlutošedý jílovec 3O cm, zelenavý glaukonitický jílovitý pískovec 85 cm, zelenavý slídnatý glaukonitický pískovec l75 cm, světle šedý křížově zvrstvený jemnozrnný glaukonitický pískovec s prachovitou příměsí a vložkami jílovců, na bázi s četnými měkkýši 34O cm, světle šedý jemně až středně zrnitý křemenný pískovec s Ophiomorpha 45O cm, světle šedý jílovec až jílovitý prachovec s organ. hmotou a rostlinnými zbytky 22O cm , jíl. - písč. uhlí 7 cm, jemn. prach. pískovec l3 cm, jíl. pískovec s valouny 25 cm, hrubý slepenec 35 cm, karbonské kaolinizované arkozovité pískovce a slepence. Transgresní styk s podložním karbonem na této lokalitě leží zhruba 2 m pod úrovní baze altánku, stojícím na vrcholu kopce. Rozvlečené valouny na kopci patří drobnému vrcholovému reliktu jedné z vltavských teras mindelského stáří. Na druhé straně Hostibejku je deprese po těžbě spraše pro bývalou cihelnu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: sedimentologie, paleontologie, geomorfologie, petrologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, skalní defilé, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2212     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratotyp perucko - korycanského souvrství křídy na nýřanských vrstvách kladenského souvrství karbonu, Přírodní památka vyhlášena v prosinci 2002 OkÚ Mělník.
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Turistika, ale především vandalismus.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita součástí nově otevřené naučné stezky, jejíž panely byly poškozeny již brzy po otevření. Skalní výchozy poničeny sprejery, odstranění barev zajistí Středočeský kraj v rámci plánu péče o PP. 16.09.2009;

Literatura

Fediuk F.,1999: Geologický a vlastivědný výlet do levobřežního dolního Povltaví.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 4, str. l3 - l5, Geohelp Praha; Valečka J., Skoček V. (1990): Litoeventy v české křídové pánvi. VÚÚG 65, 13-28, Praha.; Čech S. et al. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin, Vět. Ústř. Úst. geol. 55/5, 277-296, Praha.;

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 27.08.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 06.03.03, Lorencová Markéta 29.05.06, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1209 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1209.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Šikmo zvrstvené pískovce perucko-korycanské., Pavel Čáp, 2007
Profil spodní částí perucko-korycanského souvrství., Pavel Čáp, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Pavel Bokr, 2005
Kontinetální sedimenty kladenského souvrství (svrchní karbon), Pavel Bokr, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]