Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kozákov

Vyhledávání

Kozákov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Loktuše, Lestkov, Vesec
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 5 km jižně od Železného Brodu. Jihozápadní svahy vrchu Kozákov mimo vrcholovou část. Část jižního svahu zvaná Votrubcův lom je popsána jako samostatná lokalita s ID 1457
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Geologicky a mineralogicky významná lokalita s častými výchozy na svazích. Na jihozápadních svazích kromě Votrubcova lomu, vyskyty pískovcových skal (Drábovna).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1208

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Kozákov (744,1 m n . m.) je součástí geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet. Na geologické stavbě se podílejí horniny tří útvarů: permu, křídy a neogénu. Základní horninou je permská vyvřelina andezitoid (melafyr), odkrytá zejnéna ve Votrubcově lomu v jižní části chráněného území. Petrologicky náleží k latiandezitům až andezitům, některé polohy vykazují typickou mandlovcovitou texturu. F.Fediuk (2002) zde odlišil šest lávových příkrovů, provazovité a valivé textury láv.V žilách a mandlích se nacházejí drahokamové odrůdy křemene (achát, jaspis, chalcedon, ametyst, kašalong, záhněda aj.) a jiné minerály (zeolity, kalcit atd). Kozákov a další naleziště ozdobných kamenů v okolí Turnova znali již umělci v době Karla IV (zájem byl zejména o jaspis). Rozvoj těžby se pak obnovil za panování Rudolfa II. Na z. svahu Kozákova jsou permské andezitoidy překryty transgresní křídou. Jde převážně o cenomanské křemenné pískovce korycanských vrstev s otisky schránek mlžů, na bázi křídy o slepence, pídkovce a jílovce sladkovodního cenomanu (peruckých vrstev) se zbytky flóry a tenkými slojkami popeloviinového uhlí. Pískovce vystupují v tektonicky vysunuté kře na příčném kozákovském zlomu až téměř pod vrchol Kozákova. Mají nezvykle příkré úklony 18 – 24°, podmíněné tektonickou pozicí. V pískovcích jsou pozoruhodné pseudokrasové archeologicky významné jeskyně Babí a Kudrnáčova pec a ve skále vytesaná světnička Drábovna. Pod Drábovnou je kaňonovitá rokle Měsíční údolí. Vrcholovou část Kozákova a část jeho východního a severního svahu tvoří neogenní sopečná vyvřelina čedič s četnými shluky olivínu (tzv. olivínové koule). Nejmladší čedičové lávy na Kozákově jsou datovány do období zhruba před 4 miliony let (V. Rapprich).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm, mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: mineralogie, geologie, sedimentologie, botanika, geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vulkán, skála, kamenné moře, skalní komín, skalní převis , skalní stěna, diskordance, skalní věž, žíla (magmatická), zlom, výchoz, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: melafyr, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 920     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologicky a mineralogicky významná lokalita. NPP Kozákov:Vyhlášení NPP: ONV Semily, 13. 6. 1985.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: sběratelství, turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky přístupná a velmi navštěvovaná oblast. Sběratelství ve Votrubcově lomu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme rozšíření ochrany na část severních svahů s výskyty suťových polí, kamenných moří a drobných rašelinišť a slatin, s typickou květenou. 07.11.2008;

Literatura

Chaloupský J., Teisseyre, H., 1968: Geology of the West Sudeten. - Guide to Excursion 8 AC, International geolog. congress, XXIII session, Prague 1968, str. 13 - 14. Praha.Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 25.10.01
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Prouza Vladimír 07.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1208 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1208.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
J. svahy Kozákova pískovcové skály u Drábovny, Pavla Gürtlerová, 2010
J. svahy Kozákova pískovcové skály u Drábovny, Pavla Gürtlerová, 2010
J. svahy Kozákova pískovcové skály u Drábovny, Pavla Gürtlerová, 2010
J. svahy Kozákova pískovcové skály u Drábovny, Pavla Gürtlerová, 2010
Drábovna - vytesaná světnička v pískovcích na j. svazích Kozákova, Pavla Gürtlerová, 2010
J. svahy Kozákova pískovcové skály u Drábovny, Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]