Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Medník

Vyhledávání

Medník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Luka p. Medníkem
Mapové listy: 1244, 12441
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Chráněné území se nalézá na severních a východních svazích kóty Medník (4l7 m), l km zsz. od Luky pod Medníkem a zasahuje až k řece Sázavě
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Svahy zalesněného kopce s pinkami, skály na levém břehu řeky Sázavy.
ID : 1200

Geologie

Geologická charakteristika: Na severním svahu Malého a Velkého Medníku (s kótou 4l6 m) je vyvinuto několik štěrkopískových teras, ze kterých bylo v minulosti získáváno zlato. Z nich nejvýznamnější je nejvyšší terasa ve výšce 280 - 3OO m n.m., kde na ploše cca 3l ha je vyhlášena Národní přírodní památka Medník. Hlavním objektem ochrany je v březnu a dubnu krásně kvetoucí kandík psí zub (Erythronium dens-canis), nacházející se v prohlubních a na odvalech po rýžování zlata. Jde o jeho jediný výskyt v ČR a nejsevernější naleziště v Evropě. Naučná stezka, která se napojuje na Posázavskou stezku, která vede po levém břehu řeky seznamuje s jednotlivými částmi této zajímavé přírodní rezervace. Součástí posázavské stezky jsou skály a skalní výchozy. Skála tvořená polštářovými lávami, 0,7 km sz. od Luky pod Medníkem, se nachází asi 2OO m od kontaktu tmavší facie albitické žuly s vulkanity a patří k nejlepším odkryvům tohoto fenoménu v jílovském pásmu. Profil lze sledovat i na protějším sev. svahu sázavského údolí, který má téměř souvislou řadu odkryvů v zářezech železnice. Posázavská stezka pokračuje směrem do Pikovic po levem břehu Sázavy pod svahy Medníku, kde procházíme v v úseku dlouhém 0,7 km dále jílovským pásmem. Údolí Sázavy je zde zaříznuto do tělesa albitických žul. V profilu posázavského údolí jsou albitické žuly protínány několika strmými žilami vyvřelin bazického chemismu, částečně metamorfované až na zelené břidlice.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: mineralogie, strukturní geologie (tektonika), petrologie, botanika, těžební činnost a její následky, zoologie, geologie
Jevy: skála, skalní ohlaz, výchoz, žíla (magmatická), diskordance
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, magmatická
Hornina: břidlice zelená, granit (žula), bazalt (čedič), břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 240     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Národní přírodní památka Medník. Štěrkopískové terasy s historickou těžbou zlata. Vyhlášení ZCHÚ: Výnos MŠANO č. 14.779/42 ze dne 11.2.1942. Vyhlášena jako botanická a zoologická lokalita.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: lesnictví, turistika, sběratelství
Popis střetů zájmů: Lesní hospodářství, turistika, sběratelství (Au).Je třeba občas obnovovat staré rozpadlé oplocenky pro sledování kandíku.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Vzhledem k výskytu několika geologických jednotek různého stáří, geneze a horninového složení, by měla být geologie do ochrany zahrnuta také. 12.11.2008;

Literatura

Morávek P. - Röhlich P. (2000): Jílovský zlatonosný revír a jílovské pásmo v dolním toku Sázavy.- Exkurze ČGS polečnosti č. 5, s.24, ČGÚ Praha. Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 203 - 204, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Morávek Petr, Rohlich Pavel, Knížetová Ludmila, 28.08.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1200 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1200.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Štěrkopískové terasy s historickou těžbou zlata., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]