Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Březinské tisy - Bechlejovická stěna

Vyhledávání

Březinské tisy - Bechlejovická stěna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Březiny u Děčína, Chlum u Děčína
Mapové listy: 0223, 02234
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Asi 500 m j. až jjv. od mostu přes Ploučnici v Březinách v mírnějším svahu pod skalní stěnou. Západní část chráněného území.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bechlejovická stěna tvořená vulkanity středohorského komplexu s významnými paleontologickými nálezy a sesuvné území s výchozy diatomitů
Exkurzní lokalita: ano
ID : 120

Geologie

Geologická charakteristika: Známá paleontologická lokalita fosilních žab, ryb a rostliných zbytků terciérního stáří. Lokalita Bechlejovice je z paleontologického hlediska jedna z nejvýznamnějších v středohorském vulkanosedimentárním komplexu. Živočišné a rostlinné společenstvo zde uchované je prozatím nejkomplexnější z dosud známých nalezišť této geologické jednotky. V oligocéních diatomitech, které reprezentují lokální prostředí bez klastického přínosu ve vulkanicky aktivní sedimentární pánvi, jsou zachovány zbytky ryb, obojživelníků (i jejich vývojových stádií) a hmyzu. Rostlinné společenstvo zde dochované reprezentuje doposud nejstarší známou floru z vulkanogenních hornin terciéru českého masivu. Lokalita byla důsledně paleontologicky zkoumána v rozpětí let 1950 - 1970 prof. Špinarem (paleozoologie) a získaný materiál byl v průběhu let použit pro srovnávací práce dr. Bůžkem (paleobotanika).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: paleontologie, stratigrafie, botanika, inženýrská geologie, kvartérní geologie, litologie, vulkanologie, petrologie
Jevy: litologické rozhraní, sesuv, skalní stěna, vrstva, vulkanoklastika, výchoz, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární , gravitační
Hornina: diatomit, tuf
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2433     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavním důvodem ochrany jsou tisové porosty na převážně deluviálních sedimentech. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 10. 2. 1969, č. předpisu: 14.619/68 -Smíšené porosty s vtroušeným tisem, paleontologické naleziště ?Bechlejovická stěna?.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Geologická lokalita je zahrnuta do maloplošného chráněného území (NPP) a navíc je součástí CHKO Českého středohoří. Samotné fosiliferní polohy jsou bez rozsáhlých výkopových prací nedosažitelné. Sběr drobných diatomových úlomků, které lze nalézt v kvartérním sedimentu nejčastěji podél potoka, lokalitu nikterak neohrožuje.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Valečka, J. et al. (in prep.): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 a vysvětlivky list 02-234 Děčín. Špinar, Z. V. (1972): Dvacet let paleontologických výzkumů lokality Bechlejovice u Děčína. - Čas. Mineral. Geol., 17, 1, 99-104. Praha. Knobloch, E. (1994): Einige neue Erkenntnisse zur oligozan Flora von Bechlejovice bei Děčín. - Věst. Čes. geol. úst., 69, 3, 63-67. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 03.11.94
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 11.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 120 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/120.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2000
Miroslav Radoň, 2000
Miroslav Radoň, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]