Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pikovice - tufy

Vyhledávání

Pikovice - tufy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Pikovice
Mapové listy: 1242, 12423
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: vých. okolí Pikovic na levém břehu Sázavy
Charakteristika objektu: skála v lese
ID : 1198

Geologie

Geologická charakteristika: Barrandien, proterozoikum Barrandienu, kralupsko - zbraslavská skupina a jílovské pásmoGeolog. charakteristika podle: Morávek P.- Röhlich P., 2000, str. 25.Po přechodu asi 25O m širokého pruhu bazických až intermediálních vulkanitů spilitového typu, místy výrazně břidličnatých, zmáhá Posázavská stezka krátkým strmým stoupáním skálu tvořenou kyselými horninami, z nichž jsou nejprve odkryta pyroklastika. Vzhledově připomínají magmatické brekcie z předchozí zastávky, ale mikroskopicky lze zjistit litokrystaloklastickou strukturu jejich základní hmoty. Větší úlomky křemenných keratofyrů a jiných hornin (obvykle několikacentimetrové) v nich bývají méně zaoblené a jsou stlačené do roviny jílovské břidličnatosti, která tu svírá velmi ostrý úhel s vrstevnatostí, jen málokde patrnou. Zpravidla jsou tyto aglomerátové polohy až desítky metrů mocné, zcela netříděné. Jejich vznik lze nejspíše vysvětlit subaerickými explozemi peléeského typu, jejichž žhavá mračna při styku s mořem prudce ochlazená nevytvářela ignimbrity, ale normální pyroklastika.Posledním větším odkryvem jílovského pásma při cestě je skála s pamětní deskou Posázavské stezky, tvořená opět křemenným keratofyrem.Na další cestě chybí odkryvy v nejvyšších členech jílovského pásma, kterými jsou páskované popelavé tufy, tufity a tufitické břidlice, zejména pak nadložní černé prokřemenělé tufitické břidlice - lečické vrstvy. Tyto vrstvy jsou dokonale odkryty na protější straně sázavského údolí. Jsou tam v nich uloženy žíly tonalitového porfyritu ssv - jjz směru, které představují zakončení obloukovitého roje porfyritových žil převážně ssz - jjv směru, procházejícího napříč celou šířkou jílovského pásma. V rokli pod Petrovem, zaříznuté do lečických vrstev, obsahují tyto porfyritové žíly zlatonosné zrudnění ve formě křemen - arzenopyritových žilníků. Tyto nově zjištěné žilníky představují nejzápadnější část jílovského revíru a byly průzkumně ověřovány několika vrty z povrchu a štolou Petrov.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, vulkanologie, mineralogie, ložisková geologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lapilové až aglomerátové tufy.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Morávek P. - Röhlich P.(2OOO): Jílovský zlatonosný revír a jílovské pásmo v dolním toku Sázavy.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 5, s. 25, ČGÚ Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 28.08.01

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1198 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1198.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]