Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nezabudické skály

Vyhledávání

Nezabudické skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Velká Buková, Nezabudice
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Skály a skalnaté svahy hlubokého údolí Berounky , 2km sv. od Nezabudic. Nad silnicí na levém břehu Berounky mezi Nezabudickým Mlýnem a Višňovou.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní zářez a skalnatý svah modelovaný vývojem říčního údolí Berounky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1167

Geologie

Geologická charakteristika: Zářezem silnice jsou odkryty typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika (sz. křídla). Jsou to převážně tmavé masivní droby hrubě lavicovité, s křemennými žilkami. Obsahují vložky prachovců a břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, stratigrafie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba, prachovec (siltovec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1087     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny Barrandienu, četné druhy chráněné flory i fauny (zejména plazi). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rakovník, 1. 12. 1989.Chráněná je pouze východní část mezi višňpovou a levostraným přítokem Berounky. Významné skalní výchozy v blízosti Nezabudického mlýna nespadají do území PR ale jsou pod ochranou CHKO Křivoklátsko.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání skal.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Chránit před zarůstáním. 23.11.2009;

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.772

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.07.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.05.08, Steinová Marika 24.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1167 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1167.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika v zářezu silnice - převážně tmavé masivní droby hrubě lavicovité, s křemennými žilkami s vložkami prachovců a břidlic., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika v zářezu silnice - převážně tmavé masivní droby hrubě lavicovité, s křemennými žilkami s vložkami prachovců a břidlic., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika v zářezu silnice - převážně tmavé masivní droby hrubě lavicovité, s křemennými žilkami s vložkami prachovců a břidlic., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]