Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Maštale

Vyhledávání

Maštale

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Nové Hrady u Skutče, Paseky u Proseče, Zderaz, Podměstí, Proseč u Skutče, ......
Mapové listy: 1433, 14331
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Území v prostoru obcí Nové Hrady - Zderaz - Proseč - Budislav, v okolí kóty 501.1 Maštale.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcové skalní útvary se sítí kaňonovitých údolí a úzkých soutěsek v cenomanských pískovcích (tzv. Maštale, Toulovcovy Maštale a Městské Maštale).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 116

Geologie

Geologická charakteristika: Území se nachází na jz. okraji vysokomýtské synklinály. Základní horninou tvořící dna většiny údolí v Maštalích je tzv. zderazská žula (načervenalý muskoviticko - biotitický granit). Nejstarší křídové sedimenty (perucké vrstvy, cenoman), tvořené černošedými slídnatými jílovci a prachovci, jsou známy z tohoto území pouze z vrtů, kde dosahují mocnosti 0 - 26 m. Hlavním křídovým sedimentem budující skalní útvary Maštalí jsou cenomanské pískovce mořského původu (korycanské vrstvy) mocné maximálně 50 m, průměrně však 32 m. Ve spodní části korycanských vrstev jsou žlutavé křemenné pískovce s glaukonitem. Výše jsou vyvinuty hrubozrnné pískovce s charakteristickým tabulárním šikmým zvrstvením několika metrových rozměrů. Nejvyšší polohy korycanských vrstev reprezentují zelenavé glaukonitické jílovité pískovce se stopami biogenní činnosti organismů. Podle směrů spádnic šikmého zvrstvení (S., SZ.- Z.) lze usuzovat, že zdrojem písčitého materiálu Maštalí byly žuly a ruly poličského krystalinika (Adamovič 1990). Jílovce a spongilitické slínovce (opuky) bělohorského souvrství (turon) pokrývají cenomanské pískovce na plošině mezi Borem u Skutče a Novými Hrady (Čížek 1979).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, sedimentologie, geologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1502     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcové skalní útvary označované jako Maštale, Toulovcovy Maštale a Městské Maštale. Potoky vytvářejí v cenomanských pískovcích síť kaňonovitých údolí a úzkých soutěsek (soutěska Pivnice). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Svitavy, 3. 10. 1989; OÚ Chrudim, 4. 10. 1993.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý 13.11.2009;

Literatura

Adamovič, J. (1990): Geologická stavba oblasti Maštalí (JZ. od Litomyšle) a faciální charakteristika pískovců cenomanu. - MS ČGÚ. Praha. Čížek, P. (1979): Hydrogeologický průzkum na území mezi obcemi: Poříčí u Litomyšle, Desná, Nové Hrady, Luže, Košumberk, Předhradí a Kamenné Sedliště. - MS, PřFUK. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 13.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 116 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/116.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
soutěska Pivnice, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Skály východně od Boru, Pavla Gürtlerová, 2007
Voštinovité zvětrávání cenomanských pískovců , Pavla Gürtlerová, 2007
Kaňonovitá údolí odvodňují potoky na jejichž dně lze nalézt tzv. zderazskou žulu (načervenalý muskoviticko - biotitický granit) , Pavla Gürtlerová, 2007
Jiří Rudolský, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]